متون عمومی
2

1

3

4
مناطق شکارممنوع مرزی
به استناد بند ”و“ ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هرگونه شکار و تیراندازی در محدوده مرزهای زمینی کشور به عرض 7 کیلومتر از تاریخ 1/11/82 ممنوع اعلام می گردد. (روزنامه رسمی مورخ 23/11/82)
 
ردیف
نام منطقه
سطح مدیریتی
وسعت (هکتار)
شهرستان
درصد از سطح استان
1
مرزی قاین
شکار و تیراندازی ممنوع
91865
قاین
3/2
 
2
مرزی درمیان
شکار و تیراندازی ممنوع
35581
درمیان
3
مرزی سربیشه
شکار و تیراندازی ممنوع
49736
سربیشه
4
مرزی نهبندان
شکار و تیراندازی ممنوع
45090
نهبندان
جمع کل
222272
استان

 

 
بيشتر
 

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::