متون عمومی

ریاست

سمت

نام و نام خانوادگی


مدیر کل

حسن اکبری

حراست

سمت

نام و نام خانوادگی


رئیس اداره حراست

هادی خسروی

معاونت فنی

سمت

نام و نام خانوادگی

معاون فنی


مهدی اله پور
 

رئیس اداره محیط زیست انسانی

محمدعلی فرقانی

رئیس اداره محیط زیست طبیعی
 

رویا هدایتی زاده

معاونت نظارت و پایش

سمت

نام و نام خانوادگی

معاون نظارت و پایش

بهمن مودی


رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش
 


پرویز آرامنش
 

آزمایشگاه

سیدهادی هاشم آبادی

آزمایشگاه

روح الله مالکی

 

سمت

نام و نام خانوادگی

رئیس اداره امور اداری

سید محسن محمدی

رئیس اداره آموزش و پژوهش

آسیه صداقتی

رئیس اداره روابط عمومی

محمدرضا فروزش

رئیس اداره مدیریت عملکردزهرا قنبری
 

رئیس اداره حقوقی

فرشید رفیعی

رئیس اداره امور مالی

فرشاد هوشیار

رئیس اداره بودجه

فاطمه خسروی بیژائم

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان و روسای ادارات شهرستان 

سمت

نام و نام خانوادگی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان

مسعود مستقیم

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس

اسدالله حاتمی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بشرویه

علی یزدان دوست

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه

مرتضی تقی زاده

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سربیشه

مسعود روانان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان

محمدکاظم شکرگزار

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردوس

سعید ارشادی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرایان

مهدی کیوانی

سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف و درمیان

مسعود مستقیم

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قاین

محمدرضا بسملی

بيشتر
 

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::