متون عمومی

مراکز دفن پسماند ویژه استان:


بسمه تعالی

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان: خراسان جنوبی                   نام شهرستان: خوسف

ب: محل دفع ( مکانهای پیشنهادی دفن پسماند ویژه):

ردیف

اولویت

نام شهرستان

نام منطقه

مختصات جغرافیایی

1-

گزینه شماره 1

شهرستان خوسف

منطقه غرب نوقاب خور

3651455  Y  626490    X

2-

گزینه شماره 2

شهرستان خوسف

منطقه غرب جفت رود ( خور )

3634077  Y  651965    X

3-

گزینه شماره 3

شهرستان خوسف

منطقه همند محور خوسف شهداد

3612124  Y  659638    X

4-

گزینه شماره 4

شهرستان خوسف

منطقه شونگان

3677003  Y  660874    X

5-

گزینه شماره 5

شهرستان سربیشه

منطقه سرزه

3627295  Y  747812    X

وضعیت مطالعه: طرح مطالعاتی مکانیابی لندفیل پسماند ویژه استان توسط دانشگاه بیرجند در تاریخ 29/11/85 شروع و در سال 1387 مطالعات آن به اتمام رسیده است . و پس از طرح مطالعات انجام شده و تائید آن توسط دفتر آب و خاک در کارگروه مدیریت پسماند استان مطرح و پس از تائید اعضاء در مورخه 22/12/89 مورد تصویب کارگروه پسماند استان قرار گرفته است .

مجوز ارزیابی زیست محیطی: دارد ( مطالعات مذکور با کارفرمائی دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور و پیمانکاری دانشگاه بیرجند توسط دکتر احمدی زاده و همکاران و تحت نظر سازمان و این اداره کل انجام گرفته است . )

وضعیت انتخاب: مکانهای پیشنهادی فوق الذکر پس از انجام پروژه ارزیابی زیست محیطی به ترتیب اولویت توسط مجری           ( مشاور ) انتخاب گردیده است .

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی: اراضی پیشنهادی متعلق به منابع طبیعی و با موقعیت مکانی فوق الذکر می باشد .

امکانات سیستمها: با توجه به تبصره 2 ماده 12 قانون مدیریت پسماند وزارت کشور  به دلیل عدم تخصیص  اعتبار توسط وزارت کشورعملیات اجرائی دفن پسماندهای ویژه استان در لندفیلهای فوق الذکر انجام نگردیده است و هیچ گونه امکاناتی در مراکز فوق الذکر مستقر نگردیده است .

 وضعیت راهبری: --

چالشها:  عدم راه اندازی لندفیل و تاخیر در دفن پسماندهای ویژه در استان خطرات زیست محیطی را در پی خواهد داشت .پیشنهادات: فنس کشی سایت دفن و تسریع در راه اندازی لندفیل پیشنهاد می گ

مراکز دفن پسماند عادی استان:
بسمه تعالی

فرم ارائه گزارش

مشخصات محل های دفع پسمانداستان

نام استان:خراسان جنوبی

نام شهرستان:بشرویه

ب:محل دفع (پسماندشهر):) یرای هرمحل جداگانه توضیح ارائه شود.)دفع پسماندشهری بشرویه

وضعیت مطالعه : انجام شده

مجوزارزیابی زیست محیطی :  ندارد

وضعیت انتخاب:محل موردنظرمکانیابی وانتخاب شده است

وضعیت تخصیص زمین وموقعیت مکانی: حدود 11 هکتار زمین موردنظردرحاشیه جاده رقه تخصیص داده شده است

امکانات وسیستم ها:حصارکشی شده-ودفع درترانشه های حفرشده-بوسیله وسایل سنگین

وضعیت راهبردی : توسط شهرداری بشرویه مدیریت می گردد .

 

چالش ها: محدودبودن زمین واگذارشده-عدم اجرای صحیح طرح ودفع اصولی زباله هاوعدم استانداردسازی ترانشه هاودفع موادزاید-عدم جداسازی وتفکیک زباله

پیشنهادات:

بسمه تعالی

فرمت ارائه گزارش

( لطفا گزارش تکمیلی در قالب فایل   word در دو بخش مجزای محل دفع پسماند ویژه و محل دفع پسماند شهری ارسال شود )

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان : خراسان جنوبی- شهرستان خوسف

الف : محل دفع (پسماند شهری ) : - (برای هر محل جداگانه توضیح ارائه شود )

وضعیت مطالعه :

انجام نگردیده است.

           مجوز ارزیابی زیست محیطی :

وضعیت انتخاب :

طی نامه شماره 459 مورخه 10/4/80  مجوز محیط زیست صادر گردیده است

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی :

زمینی به مساحت 150000 متر مربع واقع در 2.300 متری جنوب شرقی شهر و در تملک شهرداری می باشد

و ضعیت راهبردی :

چالش ها :

پیشنهادات :

1-تکنیکی به نام " باز یافت زباله"، هرچند علامت های سئوال فراوان دیگری به دلیل تنوع در محصولات تولیدی و بدنبال آن زباله حاصله، فرا روی این بشر متمدن قرار گرفته است. کشورهای اروپایی با استفاده از فرصت ها و بکارگیری ماشین آلات مکانیزه بازیافت زباله در این مسیر توانسته اند درآمدهای کلان اقتصادی و اجتماعی را نصیب خود کنند به نحوی این درآمد زایی در تولید ناخالص داخلی این گروه کشورها کاملا ملموس است.مقوله دفن زباله در شهر ها و روستاها بالاخره آثار زیست محیطی و اقتصادی مخرب را خود را نمایان کرده و به تازگی مسئولان کشور را بر آن داشته تا روند گذشته انهدام این مواد زائد را تغییر داده و همچون سایر کشورها از آن با عنوان طلای سیاه بهره گیرند

2- فنس کشی محدوده مورد نظر جهت جلوگیری از ورود متکدیان و حیوانات اهلی

3- بررسی طرح مطالعاتی و ارزیابی محل مورد نظر از نظر جذب شیرابه ها به کریدورهای اصلی آبهای زیر زمینی

 

بسمه تعالی

فرمت ارائه گزارش

( لطفا" گزارش تکمیلی را در قالب فایل word در دو بخش مجزای محل دفع پسماند ویژه و محل دفع پسماند شهری ارسال شود)

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان: خراسان جنوبی

نام شهرستان: درمیان ( اسدیه )

ب. محل دفع ( پسماند شهری ) : کیلومتر 6 جاده اسدیه طبس مسینا

وضعیت مطالعه : دارای مجوز استقرار از اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

مجوز ارزیابی زیست محیطی: به علت نداشتن کارخانه کمپوست نیازی به ارزیابی زیست محیطی نداشته  است

وضعیت انتخاب: توسط شهرداری

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی: کیلومتر 6 جاده اسدیه طبس مسینا

امکانات و سیستم ها: لودر و ماشین تخلیه

وضعیت راهبردی: توسط شهرداری

چالش ها : عدم دفن مطلوب و بهداشتی زباله ، عدم تفکیک زباله ها در مبدا ، عدم فنس کشی

پیشنهادات: تفکیک زباله در مبدا انجام شود ، دفن بهداشتی به طور صحیح انجام پذیرد ، اطراف محل دفن فنس کشی شود

.

بسمه تعالی

فرمت ارائه گزارش

( لطفا" گزارش تکمیلی را در قالب فایل word در دو بخش مجزای محل دفع پسماند ویژه و محل دفع پسماند شهری ارسال شود)

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان: خراسان جنوبی

نام شهرستان: درمیان ( طبس )

محل دفع ( پسماند شهری ) : کیلومتر 3 محور طبس گزیک 

وضعیت مطالعه : دارای مجوزاحداث از اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

مجوز ارزیابی زیست محیطی: به علت نداشتن کارخانه کمپوست نیازی به ارزیابی زیست محیطی نداشته  است

وضعیت انتخاب: توسط شهرداری زمین و محل مذکور انتخاب گردیده است .

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی: کیلومتر 3 جاده طبس گزیک

امکانات و سیستم ها:خودروی خاور

وضعیت راهبردی: توسط شهرداری

چالش ها : عدم دفن مطلوب و بهداشتی زباله ، عدم تفکیک زباله ها در مبدا ، عدم فنس کشی

پیشنهادات: تفکیک زباله در مبدا انجام شود ، دفن بهداشتی به طور صحیح انجام پذیرد ، اطراف محل دفن فنس کشی شود

.

بسمه تعالی

فرمت ارائه گزارش

( لطفا" گزارش تکمیلی را در قالب فایل word در دو بخش مجزای محل دفع پسماند ویژه و محل دفع پسماند شهری ارسال شود)

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان: خراسان جنوبی

نام شهرستان: درمیان ( قهستان )

ب. محل دفع ( پسماند شهری ) : کیلومتر 5 جاده قهستان میرآباد

وضعیت مطالعه : در حال اخذ مجوز

مجوز ارزیابی زیست محیطی: به علت نداشتن کارخانه کمپوست نیازی به ارزیابی زیست محیطی نداشته  است

وضعیت انتخاب: توسط شهرداری

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی: کیلومتر 5 جاده قهستان میرآباد

امکانات و سیستم ها:خودروی تراکتور و خاور

وضعیت راهبردی: توسط شهرداری

چالش ها : عدم دفن مطلوب و بهداشتی زباله ، عدم تفکیک زباله ها در مبدا ، عدم فنس کشی

پیشنهادات: تفکیک زباله در مبدا انجام شود ، دفن بهداشتی به طور صحیح انجام پذیرد ، اطراف محل دفن فنس کشی شود

.

بسمه تعالی

فرمت ارائه گزارش

( لطفا" گزارش تکمیلی را در قالب فایل word در دو بخش مجزای محل دفع پسماند ویژه و محل دفع پسماند شهری ارسال شود)

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان: خراسان جنوبی

نام شهرستان: درمیان ( گزیک )

ب. محل دفع ( پسماند شهری ) : کیلومتر 7 جاده گزیک طبس مسینا

وضعیت مطالعه : دارای مجوز استقرار از اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

مجوز ارزیابی زیست محیطی: به علت نداشتن کارخانه کمپوست نیازی به ارزیابی زیست محیطی نداشته  است

وضعیت انتخاب: توسط شهرداری

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی: کیلومتر 7 جاده گزیک طبس مسینا

امکانات و سیستم ها:خودروی سایپا کمپرسی

وضعیت راهبردی: توسط شهرداری   مدیریت می گردد .

چالش ها : عدم دفن مطلوب و بهداشتی زباله ، عدم تفکیک زباله ها در مبدا ، عدم فنس کشی

پیشنهادات: تفکیک زباله در مبدا انجام شود ، دفن بهداشتی به طور صحیح انجام پذیرد ، اطراف محل دفن فنس کشی شود

.


بسمه تعالی

فرمت ارائه گزارش

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان:خراسان جنوبی

نام شهرستان: زیرکوه

ب: محل دفع ( پسماند شهری): محل دفع پسماند شهری شهر زهان

وضعیت مطالعه: در مرحله انتخاب محل دفن، هیچگونه مطالعه ای انجام نگرفته است

مجوز ارزیابی زیست محیطی: بدلیل عدم استفاده از زباله سوز مرکزی مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد.

وضعیت انتخاب: مجوز زیست محیطی ندارد

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی: زمینی فاقد حد و حدود مشخص در فاصله ی 3/2 کیلومتری شرق شهر زهان در موقعیت 40 S 764216  3702269  قرار دارد.

امکانات سیستمها:  کامیون   بیل مکانیکی

               

وضعیت راهبری: توسط شهرداری شهر زهان انجام میگیرد

چالشها:قرار گرفتن محل دفن در مسیر مسیلهای فصلی، عدم استفاده از ترانشه های مناسب ، سوزاندن در فضای باز، نبود فضای سبزمناسب، جانمایی محل دفن در مسیر باد غالب و در رودخانه

پیشنهادات: جانمایی محل دفن جدید در قسمت غربی و امکان استفاده روستاهای مجاورکه تقریباً تعداد آنها زیاد است

بسمه تعالی

فرمت ارائه گزارش

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان:خراسان جنوبی

نام شهرستان: زیرکوه

ب: محل دفع ( پسماند شهری): محل دفع پسماند شهری شهر حاجی آباد

وضعیت مطالعه: در مرحله انتخاب محل دفن، هیچگونه مطالعه ای انجام نگرفته است

مجوز ارزیابی زیست محیطی: بدلیل عدم استفاده از زباله سوز مرکزی مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد.

وضعیت انتخاب: مجوز زیست محیطی ندارد

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی: زمینی فاقد حد و حدود مشخص در فاصله ی 8/2 کیلومتری جنوب شهر حاجی آباد در موقعیت 40 S 777636 3718810 قرار دارد.

امکانات سیستمها:  کامیون جهت حمل - لودر

وضعیت راهبری:توسط شهرداری شهر حاجی آباد انجام میگیرد

چالشها:قرار گرفتن محل دفن در مسیر مسیلهای فصلی، عدم استفاده از ترانشه های مناسب ، سوزاندن در فضای باز وگاهاً دپو در محل، نبود فضای سبزمناسب

پیشنهادات:جانمایی محل دفن جدید بین حاجی آباد و شاهرخت تا امکان استفاده از آن توسط بقیه روستاهای مجاور نیز فراهم گردد.

بسمه تعالی

فرمت ارائه گزارش

( لطفا" گزارش تکمیلی را در قالب فایل word در دو بخش مجزای محل دفع پسماند ویژه و محل دفع پسماند شهری ارسال شود)

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان:خراسان جنوبی

نام شهرستان:سربیشه

ب: محل دفع ( پسماند شهری):محل دفع پسماند روستای درح

وضعیت مطالعه:در مرحله انتخاب محل دفن

مجوز ارزیابی زیست محیطی:  مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد.

وضعیت انتخاب:مجوز زیست محیطی ندارد و در دست اقدام می باشد

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی:در دست اقدام می باشد .

امکانات سیستمها:یک دستگاه خاور ایسوزو ،3 کارگر جمع آوری کننده زباله،

وضعیت راهبری:توسط دهیاری درح   انجام میگیرد

چالشها:1- عدم اخذ مجوزات زیست محیطی 2- دفن غیر بهداشتی و غیر اصولی زباله  و عدم پوشش زباله بلافاصله پس از تخلیه بدلیل قراگیری محل در مسیر بادهای فصلی منطقه موجب پراکندگی زباله در محیط اطراف می شود ؛

پیشنهادات:

حفر ترانشه با عمق بیشتر و عرض کمتر در خلاف جهت باد ، استفاده از  بادشکن های طبیعی ( درختان مقاوم به شرایط آب و هوای محل) در جهت مخالف با بادهای دایم منطقه ؛ حصار کشی محدوده محل دفن با استفاده از فنس در جهت 1- جلوگیری از پراکنش زباله ؛2- جلوگیری از ورود افراد غیر مسئول 3- جلوگیری از ورود حیوانات وحشی به داخل محدوده سایت محل دفن

بسمه تعالی

فرمت ارائه گزارش

( لطفا" گزارش تکمیلی را در قالب فایل word در دو بخش مجزای محل دفع پسماند ویژه و محل دفع پسماند شهری ارسال شود)

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان:خراسان جنوبی

نام شهرستان:سربیشه

ب: محل دفع ( پسماند شهری):محل دفع پسماند شهر سربیشه  

وضعیت مطالعه:طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان سربیشه در دست مطالعه و اقدام می باشد

مجوز ارزیابی زیست محیطی:  مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد.

وضعیت انتخاب:مجوز زیست محیطی ندارد و در دست اقدام می باشد

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی: زمینی فعلی با حد و حدود نامشخص در فاصله ی 251/2کیلومتری جنوب شرقی  شهر سربیشه در موقعیت    40 s  760599  utm 3605450  قرار دارد .

امکانات سیستمها:دو دستگاه خاور ایسوزو ،7 نفر کارگر جمع آوری کننده زباله،

وضعیت راهبری:توسط شهرداری سربیشه    انجام میگیرد

چالشها:1- عدم اخذ مجوزات زیست محیطی 2- دفن غیر بهداشتی و غیر اصولی زباله  و عدم پوشش زباله بلافاصله پس از تخلیه بدلیل قراگیری محل در مسیر بادهای فصلی منطقه موجب پراکندگی زباله در محیط اطراف می شود ؛

پیشنهادات:

حفر ترانشه با عمق بیشتر و عرض کمتر در خلاف جهت باد ، استفاده از  بادشکن های طبیعی ( درختان مقاوم به شرایط آب و هوای محل) در جهت مخالف با بادهای دایم منطقه ؛ حصار کشی محدوده محل دفن با استفاده از فنس در جهت 1- جلوگیری از پراکنش زباله ؛2- جلوگیری از ورود افراد غیر مسئول 3- جلوگیری از ورود حیوانات وحشی به داخل محدوده سایت محل دفن

بسمه تعالی

فرمت ارائه گزارش

( لطفا" گزارش تکمیلی را در قالب فایل word در دو بخش مجزای محل دفع پسماند ویژه و محل دفع پسماند شهری ارسال شود)

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان:خراسان جنوبی

نام شهرستان:سربیشه

ب: محل دفع ( پسماند شهری):محل دفع پسماند شهر مود

وضعیت مطالعه:در مرحله انتخاب محل دفن

مجوز ارزیابی زیست محیطی:  بدلیل عدم استفاده از زباله سوز مرکزی مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد.

وضعیت انتخاب:مجوز زیست محیطی ندارد و در دست اقدام می باشد

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی:زمینی فعلی با حد و حدود نامشخص در فاصله ی 726/1 کیلومتری شرق شهر مود در موقعیت    40  s 738872 utm 3621880  قرار دارد .

امکانات سیستمها:یک دستگاه خاور ،  5    کارگر جمع آوری کننده زباله،

            وضعیت راهبری:توسط شهرداری مود  انجام میگیرد و دفن زباله به صورت سنتی در ترانشه 

چالشها:1- عدم اخذ مجوزات زیست محیطی 2- دفن غیر بهداشتی ؛ پرکندگی زباله در محیط اطراف ؛ استفاده از ترانشه در جهت باد 3- نزدیک به جاده اصلی بیرجند سربیشه

پیشنهادات: تغییر مکان فعلی به محل دیگر ؛  حفر ترانشه با عمق بیشتر و عرض کمتر در خلاف جهت باد ، استفاده از  بادشکن های طبیعی ( درختان مقاوم به شرایط آب و هوای محل) در جهت مخالف با بادهای دایم منطقه ؛ حصار کشی محدوده محل دفن با استفاده از فنس در جهت 1- جلوگیری از پراکنش زباله ؛2- جلوگیری از ورود افراد غیر مسئول 3- جلوگیری از ورود حیوانات وحشی به داخل محدوده سایت محل دفن

بسمه تعالی

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان: خراسان جنوبی

نام شهرستان : طبس- شهردیهوک

ب:محل دفع (پسماندشهری):

وضعیت مطالعه: مطالعاله ای انجام نشده است.

مجوز ارزیابی زیست محیطی:  ندارد.

وضعیت انتخاب: باهماهنگی محیط زیست وشهرداری ومنابع طبیعی دربخش مکانیابی شده است.

وضعیت تخصیص زمین وموقعیت مکانی: توسط ادارات ذیربط واگذارودرکیلومتر7 محوردیهوک راور ودرجنوب شهرواقع شده است.

امکانات وسیستم ها:

امکانات وسیستم نداردوفقط ترانشه ایجادوزباله هادرداخل آن تخلیه وگاهاً آتش ویازیرخاک دفن می شود.

وضعیت راهبری:

توسط شهرداری مدیریت می شود.

چالش ها:باتوجه به افزایش جمعیت وتولیدزباله بایستی راهکارهای مناسب ومطالعات جامعی درخصوص مکان دفع زباله صورت پذیرد.

پیشنهادات: تفکیک زباله هاازمبدأ ،دفع اصولی باروش های نوین.

بسمه تعالی

مشخصات محل های دفع پسمانداستان

نام استان: خراسان جنوبی

نام شهرستان : طبس

ب:محل دفع (پسماندشهری):

وضعیت مطالعه: مطالعاتی صورت نگرفته است.

مجوز ارزیابی زیست محیطی: انجام نشده است.

وضعیت انتخاب: باهماهنگی ادارات زیربط،نماینده بخشداری ،منابع طبیعی،محیط زیست،جهادکشاورزی وشهرداری مکانیابی شده است.

وضعیت تخصیص زمین وموقعیت مکانی: با هماهنگی منابع طبیعی وجهادکشاورزی زمین مشخص وواگذارشده است ومکان مورددفع زباله درشعاع 25 کیلومتری محورطبس یزدودرشرق شهرطبس واقع گردیده است.

امکانات وسیستم ها:

باحفرترانشه درچندردیف وحصارکشی آنهاباسیم خارداروتخلیه زباله هادرداخل ترانشه هاوپوشاندن آنهاباخاک توسط یک دستگاه لودر.

وضعیت راهبری:

توسط شهرداری انجام می شود

چالش ها:باتوجه به اینکه هیچ گونه مطالعاتی انجام نشده چه دررابطه باسطح ایستابی ،سوختن زباله وغیره لازم است مطالعات ونظریه کارشناس دقیق اعمال شود.

پیشنهادات: تفکیک زباله هاازمبدأ ،برآوردمیزان تولیدی زباله سطح شهرستان وایجادواحدتولیدی کمپوست

بسمه تعالی

مشخصات محل های دفع پسمانداستان

نام استان: خراسان جنوبی

نام شهرستان : طبس- شهرعشق آباد

ب:محل دفع (پسماندشهری):

وضعیت مطالعه: مطالعاتی صورت نگرفته

مجوز ارزیابی زیست محیطی: ندارد.

وضعیت انتخاب: باهماهنگی بخشداری ،منابع طبیعی و جهادکشاورزی وشهرداری مکانیابی شده است.

وضعیت تخصیص زمین وموقعیت مکانی: زمین توسط ادارات ذیربط واگذار وموقعیت آن درشعاع 5 کیلومتری به سمت شمالغربی شهرواقع شده است.

امکانات وسیستم ها:

امکانات وسیستم ندارد،وباایجاد ترانشه زباله درداخل آن دفن میگردد.

وضعیت راهبری:

توسط شهرداری انجام می شود

چالش ها: نظربه افزایش جمعیت درشهرهاتولیدزباله زیادوبایستی مکان مناسب بارعایت اصول فنی مدنظرباشد.

پیشنهادات: تفکیک زباله ، دفع اصولی باروش های نوین

بسمه تعالی

فرمت ارائه گزارش

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان: خراسان جنوبی

نام شهرستان: فردوس                           نام شهر: اسلامیه

ب: محل دفع ( پسماند شهری ): ( برای هر محل جداگانه توضیح ارائه شود. )

وضعیت مطالعه : بدون مطالعه

مجوز ارزیابی زیست محیطی : ندارد

وضعیت انتخاب : به دلیل نزدیکی به شهر و موجود بودن گودال طبیعی

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی:

چون محل فعلی دفن رباله شهر اسلامیه بستر رودخانه فصلی موسوم به چهل می باشد لذا تخصیص زمین در این خصوص موضوعیتی ندارد. از نظر موقعیت مکانی محل فعلی دفن زباله شهر اسلامیه بستر رودخانه فصلی چهل واقع در ضلع جنوبی شهر اسلامیه و کمربندی در حال احداث فردوس اسلامیه می باشد.

امکانات و سیستم ها:

هیچگونه امکانات و سیستمی در محل موجود نمی باشد.

وضغیت راهبری :

نامطلوب و نامناسب

چالش ها:

تخلیه غیر اصولی و غیر بهداشتی زیاله ها در بستر رودخانه فصلی بدون پوشش مناسب

اثرات سوء زیست محیطی و بهداشتی

 پیشنهادات :

فعال سازی سایت دفن زباله شهر اسلامیه پس از ارائه مدارک لازم و اخذ تائیدیه

ضمناً اداره کل حفاظت محیط زیست استان قبلاً طی نامه شماره 1791 مورخ 29/2/90 با احداث سایت مورد بحث موافقت نموده ولیکن تاکنون شهرداری اسلامیه جهت ارائه مدارک لازم  و واریز وجه حق الزحمه کارشناسی اقدامی ننموده است.

توجه و اهتمام به تحقق برنامه تفکیک زباله از مبداء


بسمه تعالی

فرمت ارائه گزارش

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان: خراسان جنوبی

نام شهرستان: فردوس                           نام شهر: فردوس

ب: محل دفع ( پسماند شهری ): ( برای هر محل جداگانه توضیح ارائه شود. ) سایت دفن زباله شهر فردوس

وضعیت مطالعه : کار مطالعه و بررسی محل سایت دفن زباله شهر فردوس از طریق موسسه تحقیقات اجتماعی کند و کاو انجام و پس از استعلام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مجوز زیست محیطی مربوطه طی نامه شماره 555 مورخ 6/7/1388 از سوی این اداره صادر گردید.

مجوز ارزیابی زیست محیطی :

وضعیت انتخاب : مکان انتخاب شده در بین گزینه های پیشنهادی از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی:

زمین محل استقرار سایت دفن زباله شهر فردوس 50 هکتار بوده واز نظر موقعیت مکانی در 7 کیلومتری محور فردوس و بشرویه به فاصله 5/2 کیلومتر از محور مذکور و در ضلع غربی شهر فردوس واقع شده است.

امکانات و سیستم ها:  سوله تفکیک زباله

وضغیت راهبری : با عنایت به امکانات شهرداری فردوس وضعیت راهبری سایت دفن زباله در شرایط فعلی تقریباً خوب ارزیابی می شود. ضمناً فعال سازی سوله تفکیک زباله می تواند گام موثری در کاهش حجم زباله قابل دفن و حفاظت از محیط زیست و بهبود راهبری سایت دفن زیاله باشد.

چالش ها:

1.  اثرات سوء زیست محیطی ناشی از دفن غیر اصولی زباله ها و عدم پوشش زباله ها بلافاصله پس از تخلیه

2. ورود زباله جمع کن ها به محل سایت

 پیشنهادات :

1. دفن زباله ها به روش اصولی و بهداشتی به صورت روزانه و بلافاصله پس از تخلیه زباله در محل ترانشه ها

2. بررسی مستمر فنس های اطراف سایت به منظور اطمینان از سالم بودن آنها و نیز بستن درب ورودی به سایت پس از اتمام عملیات تخلیه زباله به منظور جلوگیری از ورود زباله جمع کن ها و حیوانات وحشی و اهلی به داخل سایت

. تحقق اصل تفکیک زباله از مبداء و توجه جدی به فرهنگ سازی و ایجاد زمینه و بستر لازم به منظور تحقق این موضوع مهم

بسمه تعالی

فرمت ارائه گزارش

( لطفا" گزارش تکمیلی را در قالب فایل word در دو بخش مجزای محل دفع پسماند ویژه و محل دفع پسماند شهری ارسال شود)

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان:خراسان جنوبی

نام شهرستان:قاین

ب: محل دفع ( پسماند شهری):محل دفع جدید پسماند شهریشهر قاین

وضعیت مطالعه:مطالعات طرح جامع پسماند شهرستان انجام گردیده، در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان مصوب و در مرحله مصوب شدن در کارگروه مدیریت پسماند استان است. همچنین محل دفن جدید بر اساس مطالعات طرح جامع پسماند شهرستاندر پهنه ی شماره 3 این طرح انتخاب گردیده است.

مجوز ارزیابی زیست محیطی:بدلیل عدم استفاده از زباله سوز مرکزی مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد.

وضعیت انتخاب:انتخاب شده و در مرحله اخذ استعلامات قانونی و واگذاری میباشد.

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی:زمینی به مساحت 2/66 هکتار در فاصله ی 6/8 کیلومتری شمال شهر قایندر موقعیت 40 S 701916  3746306مکانیابی گردیده است.

امکانات سیستمها:یکدستگاه ایسوزو، سه دستگاه نیسان،یک دستگاه بنز خاور، دو دستگاه بنز10 تن. 12 کارگر جمع آوری کننده زباله،

               

وضعیت راهبری:توسط شهرداری شهر قاین انجام میگیرد

چالشها:1- کند بودن مراحل کار در بررسی، ساماندهی و اجرای طرح جامع مدیریت پسماند به علت عدم توجه جدی مسئولین کارگروه 2- مشکلات مطرح شده از جانب اداره منابع طبیعی قاین در خصوص واگذاری زمین. 3- عدم تخصیص اعتبار در مراحل اولیه طرح.

پیشنهادات:تصویب طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان و تخصیص بودجه و امکانات اولیه جهت تملک ، حصارکشی و استقرار تأسیسات اولیه در محل زباله گاه جدید.

                                         وضعیت دفع پسماند

 

نام استان :   خراسان جنوبی

نام شهرستان :   نهبندان 

محل دفع پسماند شهری :   نهبندان

وضعیت مطالعه : فاقد مطالعات

مجوز ارزیابی زیست محیطی :  ندارد

وضعیت انتخاب : صورتجلسه بین ادارات

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی : منابع ملی مسیر زاهدان جنب رودخانه شور

امکانات و سیستمها  : ندارد

وضعیت راهبری : با شهرداری به صورت سنتی نصب ترانشه

چالش ها : آلودگی محیط اطراف و رودخانه شور

پیشنهادات : انتقال به محل مناسب  

 

 

                                         وضعیت دفع پسماند

 

نام استان :   خراسان جنوبی

نام شهرستان :   نهبندان 

محل دفع پسماند شهری :  شهر شوسف

وضعیت مطالعه : فاقد مطالعات

مجوز ارزیابی زیست محیطی :  ندارد

وضعیت انتخاب : صورتجلسه بین ادارات

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی : منابع ملی  مسیر جاده قدیم

امکانات و سیستمها  : ندارد

وضعیت راهبری : با شهرداری به صورت سنتی نصب ترانشه

چالش ها : آلودگی محیط اطراف

پیشنهادات : انتقال به محل مناسب  

 

 

بسمه تعالی

فرمت ارائه گزارش

( لطفا" گزارش تکمیلی را در قالب فایل word در دو بخش مجزای محل دفع پسماند ویژه و محل دفع پسماند شهری ارسال شود)

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان:خراسان جنوبی

نام شهرستان:قاین

ب: محل دفع ( پسماند شهری):محل دفع پسماند شهریشهراسفدن

وضعیت مطالعه:در مرحله انتخاب محل دفن، ضوابط اولیه زیست محیطی مد نظر قرار گرفته است

مجوز ارزیابی زیست محیطی:بدلیل عدم استفاده از زباله سوز مرکزی مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد.

وضعیت انتخاب:مجوز زیست محیطی دارد

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی:زمینی به مساحت 5 هکتار در فاصله ی 5 کیلومتری جنوب شهر اسفدن در موقعیت 40 S 758587  3720547قرار دارد.

امکانات سیستمها:یکدستگاه تراکتور، یک دستگاه نیسان،2 کارگر جمع آوری کننده زباله،

               

وضعیت راهبری:توسط شهرداری شهر اسفدن انجام میگیرد

چالشها:عدم استفاده از ترانشه های مناسب با توجه به شدت باد موجود در منطقه، نبود فضای سبز و بادشکن

پیشنهادات:حفر ترانشه با عمق بیشتر و عرض کمتر، استفاده از فضای سبز از درختچه های تاغ و آتریپلکس.

بسمه تعالی

فرمت ارائه گزارش

( لطفا" گزارش تکمیلی را در قالب فایل word در دو بخش مجزای محل دفع پسماند ویژه و محل دفع پسماند شهری ارسال شود)

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان:خراسان جنوبی

نام شهرستان:قاین

ب: محل دفع ( پسماند شهری):محل دفع پسماند شهریآرین شهر

وضعیت مطالعه:در مرحله انتخاب محل دفن، ضوابط اولیه زیست محیطی مد نظر قرار گرفته است

مجوز ارزیابی زیست محیطی:بدلیل عدم استفاده از زباله سوز مرکزی مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد.

وضعیت انتخاب:مجوز زیست محیطی کتبی ندارد

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی:زمینی به مساحت 3/4 هکتار در فاصله ی 96/9 کیلومتری غربآرین شهردر موقعیت 40 S 697278  3688360قرار دارد.

امکانات سیستمها:یکدستگاه تراکتور، یک دستگاه نیسان،3 کارگر جمع آوری کننده زباله،

               

وضعیت راهبری:توسط شهرداری آرین شهر انجام میگیرد

چالشها:مشکل خاصی نداشته فقط حصارکشی و حفر ترانشه مناسب و ایجاد فضای سبز مشکلات زیست محیطی به حداقل ممکن خواهد رسید.

پیشنهادات:حفر ترانشه با عمق بیشتر و عرض کمتر، استفاده از فضای سبز از درختچه های تاغ و آتریپلکس، حصارکشی دور محل دفن زباله.

بسمه تعالی

فرمت ارائه گزارش

( لطفا" گزارش تکمیلی را در قالب فایل word در دو بخش مجزای محل دفع پسماند ویژه و محل دفع پسماند شهری ارسال شود)

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان:خراسان جنوبی

نام شهرستان:قاین

ب: محل دفع ( پسماند شهری):محل دفع پسماند شهریشهرنیمبلوک

وضعیت مطالعه:در مرحله انتخاب محل دفن، هیچگونه مطالعه ای انجامنگرفته است

مجوز ارزیابی زیست محیطی:بدلیل عدم استفاده از زباله سوز مرکزی مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد.

وضعیت انتخاب:مجوز زیست محیطی ندارد

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی:زمینی فاقد حد و حدود مشخص در فاصله ی 8/4 کیلومتری شمال شهر نیمبلوکدر موقعیت 40 S 678766  3759714قرار دارد.

امکانات سیستمها:یک دستگاه ایسوزو،3 کارگر جمع آوری کننده زباله،

               

وضعیت راهبری:توسط شهرداری شهر نیمبلوک انجام میگیرد

چالشها:قرار گرفتن محل دفن در مسیر رودخانه و دشت سیلابی،عدم استفاده از ترانشه های مناسب ، نبود فضای سبزمناسب

پیشنهادات:استفاده از محل دفن جدید شهر قاین که در فاصله 24 کیلومتری از شهر نیمبلوک قرار گرفته و با توجه به حجم کم زباله ی تولیدی در روز و جمع آوری زباله ها هر دو روز، پیمایش این مقدار فاصله مقرون به صرفه خواهد بود.

بسمه تعالی

فرمت ارائه گزارش

( لطفا" گزارش تکمیلی را در قالب فایل word در دو بخش مجزای محل دفع پسماند ویژه و محل دفع پسماند شهری ارسال شود)

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان:خراسان جنوبی

نام شهرستان:قاین

ب: محل دفع ( پسماند شهری):محل دفع پسماند شهریشهرخضری

وضعیت مطالعه:هیچگونه مطالعه ای در مرحله انتخاب محل دفن انجام نگردیده است.

مجوز ارزیابی زیست محیطی:بدلیل عدم استفاده از زباله سوز مرکزی مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد.

وضعیت انتخاب:فاقد مجوز زیست محیطی است.

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی:زمینی باحد و حدود نامشخص در فاصله ی 8 کیلومتری شمالشرق شهر خضریدر موقعیت 40 S 672840  3773328قرار دارد.

امکانات سیستمها:یکدستگاه ایسوزو، 3 کارگر جمع آوری کننده زباله،

               

وضعیت راهبری:توسط شهرداری شهر خضری انجام میگیرد

چالشها:1- عدم اخذ مجوزات زیست محیطی 2- دفن غیر بهداشتی، پراکندگی زباله در محیط اطراف، عدم استفاده از ترانشه

پیشنهادات:ایجاد یک مکان موقت جمع آوری حد فاصل بین شهر و روستاهای پر جمعیت اطراف و حمل آن به محل جدید دفن زباله شهر قاین.


بسمه تعالی

فرمت ارائه گزارش

( لطفا" گزارش تکمیلی را در قالب فایل word در دو بخش مجزای محل دفع پسماند ویژه و محل دفع پسماند شهری ارسال شود)

مشخصات محل های دفع پسماند استان

نام استان: خراسان جنوبی

نام شهرستان: بیرجند

ب: محل دفع ( پسماند شهری):  کیلومتر 4 محور بیرجند شوشود

وضعیت مطالعه: دارای مجوز استقراراز اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان  ( نامه شماره 14372 مورخ 3/12/73 ) می باشد و محل مذکور در طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان بیرجند مورد بررسی قرار گرفته است

مجوز ارزیابی زیست محیطی: بدلیل عدم استفاده از زباله سوز مرکزی و عدم استقرار کارخانه کمپوست مجوز ارزیابی زیست محیطی نیاز ندارد.

وضعیت انتخاب: با پیشنهاد شهرداری بیرجند و استعلام منابع طبیعی از محیط زیست زمین مذکور مورد بررسی زیست محیطی و در نهایت صدور مجوز گردیده است .

وضعیت تخصیص زمین و موقعیت مکانی: زمینی با حد و حدود مشخص و وسعت 80 ( هشتاد ) هکتار در فاصله ی 4 کیلومتری شمال شهر بیرجند قرار دارد.

امکانات سیستمها:سیستم خاصی وجود ندارد و امکانات موجود در محل یک دستگاه لودر می باشد – اتاقک نگهبانی و نگهبان در محل مستقر می باشد دستگاه پرس مواد بازیافتی متعلق به بخش خصوصی در محل وجود دارد .

وضعیت راهبری: مدیریت محل دفن توسط شهرداری شهر بیرجند انجام می گیرد. زباله ها پس از تخلیه در محل مورد تفکیک قرار گرفته ومواد تفکیک شده توسط دستگاه پرس و بسته بندی می گردد . و پس از انجام این کار توسط لودرزباله ها  به داخل ترانشه منتقل و سپس با خاک پوشانده می شود .

چالشها:  1- دفن غیر بهداشتی و نامطلوب، پراکنش زباله در محیط اطراف، عدم استفاده از ترانشه استاندارد عدم تفکیک از مبدا عدم فنس کشی محدوده زباله گاه می باشد

پیشنهادات: فنس کشی سایت دفن احداث کارخانه کمپوست جهت بازیافت و تفکیک زباله حفر ترانشه استاندارد و دفن بهداشتی پیشنهاد می گردد .

بيشتر