متون عمومی

1- اطلاعات مرجع صادر کننده مجوز

عنوان مرجع صادر کننده : اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

نشانی و کدپستی : بیرجند- خیابان محلاتی- پلاک65- کدپستی 9717733313  تلفن 32421560

نام و شماره تلفن واحد رسیدگی به موضوع: محیط طبیعی اداره کل  32421560

نام  و شماره تلفن افراد پاسخگوی : کارشناسان: خانم راضیه دری گیو، خانم اکرم اسماعیل زاده و آقای نصیر خاشی. رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش و آبزیان: آقای بهمن مودی

2- اطلاعات صدور مجوز فعالیت احداث و مدیریت باغ های وحش

2- الف ) عنوان کامل مجوز : مجوز فعالیت احداث و مدیریت باغ های وحش

2-ب) شرایط لازم مجوز: 

شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

1-     تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

2-     اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور

3-     دارا بودن دانش و توانایی فنی لازم در زمینه های  مربوط به حیات وحش و نگهداری آنان به تشخیص کمیته فنی

4-     حسن شهرت و عدم داشتن سوء پیشینه در زمینه تخلفات  شکار و صید

مطابقت با ضوابط و مقررات  مربوط به باغ های وحش (کتاب مجموعه قوانین محیط زیست ایران جلد 1 ص926) و دستورالعمل احداث و مدیریت باغ های وحش در اجرای ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

2- ج) مدارک و مستندات مورد نیاز برای صدور مجوز :

مدارک و مستندات عمومی

مدارک و مستندات قانونی

1-     تقاضا نامه کتبی متقاضی

2-     ارایه اسناد تملک یا مجوز تصرف قانونی محل مورد نظر

3-     ارایه طرح توجیهی

4-     معرفی دامپزشک

1-     گزارش کارشناسی

2-      فیش بانکی

3-      ارایه فرم پرسشنامه زیست محیطی

4-      تعهد محضری

5-     نظریه صریح کارشناسی استان

2- د) هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز :

عنوان مراحل

مبلغ دریافتی(ریال)

کد بانک ملی

شماره حساب

حق الزحمه کارشناسی(بازدید)

برابر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست پس از بررسی

ملی(سیبا)

2170602194000

 

 

 

 

 

3- مراحل اجرای صدور مجوز/پروانه صادره و زمان بندی

 

کد مرحله

عنوان مرحله

زمان انجام

ورودی مرحله

خروجی مرحله

نوع ورودی

واحد ارائه کننده

نوع خروجی

سازمان دریافت کننده

1

 

اقدام و بررسی

یک ساعت

ارائه در خواست متقاضی

متقاضی

دریافت درخواست یا استعلام توسط  معاونت فنی

معاونت فنی اداره کل

یک روز

دریافت در خواست متقاضی

معاونت فنی

بررسی نامه توسط کارشناس

واحد حیات وحش و آبزیان

2

بازدید، بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده

یک هفته

تکمیل پرسشنامه زیست محیطی

ارائه طرح توجیهی توسط متقاضی

اخذ نظریه سایر دستگاهها

متقاضی

اعلام نظریه کارشناس مبنی بر استقرار یا عدم استقرار واحد مطابق با ضوابط و بر اساس بازدید و مدارک تکمیل شده متقاضی

کارشناس مسئول حیات وحش و آبزیان

یک ماه

مدارک تکمیل شده استانی

اداره کل حفاظت محیط زیست

اعلام نظریه سازمان متبوع

سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت از مناطق و امور شکار و صید

 

3

صدور مجوز

 

یک روز

 

اخذ تعهد محضری از متقاضی

دریافت حق الزحمه کارشناسی و ارائه فیش

 

 

 

متقاضی

صدور مجوز

متقاضی

 

-          دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت: دائم مشروط به رعایت تعهدات توسط متقاضی        

-          حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخگویی از تاریخ ثبت : در صورت  ارائه مدارک و مستندات و گزارش توجیهی مندرج در کد مرحله 2 از سوی متقاضی، از زمان ارائه مدارک کامل، مدت زمان مورد نیاز جهت بررسی و پاسخگویی در این اداره کل ( بدون احتساب مدت زمان اعلام نظریه سازمان حفاظت محیط زیست) ده روز خواهد بود.

-          تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال: -

-          تعداد درخواست: 1

 

 

 

 

 

 

 

     4- نمودار اجرای مراحل صدور مجوز/پروانه :

 

اقدام و بررسی

بازدید، بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده

صدور مجوز

 

 

متقاضی

 

 

ارائه درخواست متقاضی

اخذ دستور مدیریت

آغاز کار

ارائه طرح توجیهی

اخذ نظریه سایر دستگاهها

تکمیل پرسشنامه زیست محیطی از سوی متقاضی

پایان کار

تعهد محضری و پرداخت حق الزحمه کارشناسی و ارائه فیش

اداره کل حفاظت محیط زیست  خراسان جنوبی

معاون فنی

واحد حیات وحش و آبزیان

 

 

ارجاع به واحد حیات وحش و آبزیان و

بررسی اولیه نامه توسط کارشناس

ارجاع به معاون فنی

تعیین وقت بازدید، بازدید میدانی و ارایه پرسشنامه زیست محیطی به متقاضی

ارائه نظریه کارشناسی

اخذ نظر کارشناس مسئول و معاون فنی

 

 

 

 

 

 

 

 


مطابق با ضوابط

عدم تطابق با ضوابط

 

 


ابلاغ مجوز به اداره کل استان

بایگانی

اعلام به متقاضی

 

سازمان حفاظت محیط زیست

دفتر حفاظت از مناطق و امور شکار و صید

 

اخذ نظر سازمان حفاظت محیط زیست

 

صدور مجوز توسط سازمان حفاظت محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- اطلاعات مرجع صادر کننده مجوز

عنوان مرجع صادر کننده : اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

نشانی و کدپستی : بیرجند- خیابان محلاتی- پلاک65- کدپستی 9717733313  تلفن 32421560

نام و شماره تلفن واحد رسیدگی به موضوع: محیط طبیعی اداره کل  32421560

نام  و شماره تلفن افراد پاسخگوی : کارشناسان: خانم راضیه دری گیو، خانم اکرم اسماعیل زاده و آقای نصیر خاشی. رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش و آبزیان: آقای بهمن مودی

2- اطلاعات صدور مجوز فعالیت واحد تکثیر و پرورش وحوش در اسارت (گونه های عادی)

2- الف ) عنوان کامل مجوز : مجوز فعالیت واحد تکثیر و پرورش وحوش در اسارت (گونه های عادی)

2-ب) شرایط لازم مجوز: 

شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

1-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

 2-اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور

3-دارا بودن دانش و توانایی فنی لازم در زمینه های  مربوط به حیات وحش و تکثیر آنان به تشخیص کمیته فنی

4-حسن شهرت و عدم داشتن سوء پیشینه در زمینه تخلفات  شکار و صید (از درجه 4 به بالا ممنوع)

مطابقت با معیارهای استقرار صنایع و نیز دستورالعمل تکثیر و پرورش پستانداران و پرندگان وحشی در اسارت و اصلاحات آن (در اجرای مواد 1و2 قانون شکار و صید مصوب1346 و با اصلاحات مصوب1353 و 1375 و نیز مواد21،31و33الی36آیین نامه اجرایی همان قانون و نیز به استناد ماده8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب1353واصلاحیه1371.

2- ج) مدارک و مستندات مورد نیاز برای صدور مجوز :

مدارک و مستندات عمومی

مدارک و مستندات قانونی

1-     استعلام دستگاه ذیربط (سازمان جهاد کشاورزی)

2-     ارایه اسناد تملک یا مجوز تصرف قانونی محل مورد نظر

3-     ارایه طرح توجیهی

1-     گزارش کارشناسی

2-      فیش بانکی

3-      ارایه فرم پرسشنامه زیست محیطی

4-      تعهد محضری

5-     نظریه صریح کارشناسی استان

2- د) هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز :

عنوان مراحل

مبلغ دریافتی(ریال)

کد بانک ملی

شماره حساب

حق الزحمه کارشناسی(بازدید)

برابر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست پس از بررسی

ملی(سیبا)

2170602194000

 

 

 

 

3- مراحل اجرای صدور مجوز/پروانه صادره و زمان بندی

کد مرحله

عنوان مرحله

زمان انجام

ورودی مرحله

خروجی مرحله

نوع ورودی

واحد ارائه کننده

نوع خروجی

سازمان دریافت کننده

1

 

اقدام و بررسی

یک ساعت

ارائه در خواست یا استعلام  توسط متقاضی

متقاضی

دریافت درخواست یا استعلام توسط  معاونت فنی

معاونت فنی اداره کل

یک روز

دریافت در خواست متقاضی

معاونت فنی

بررسی نامه توسط کارشناس

واحد  امور حیات وحش و آبزیان

2

بازدید، بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده

یک هفته

 

تکمیل پرسشنامه زیست محیطی

ارائه طرح توجیهی

 

متقاضی

 

اعلام نظریه کارشناس مبنی بر استقرار یا عدم استقرار واحد مطابق با ضوابط و بر اساس بازدید و مدارک تکمیل شده متقاضی

 

کارشناس مسئول امور حیات وحش و آبزیان

 

3

صدور مجوز

 

یک روز

 

اخذ تعهد محضری از متقاضی

دریافت حق الزحمه کارشناسی و ارائه فیش

 

 

 

متقاضی

صدور مجوز

متقاضی

 

-          دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت: دائم مشروط به رعایت تعهدات توسط متقاضی         

-          حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخگویی از تاریخ ثبت : در صورت  ارائه مدارک و مستندات و طرح توجیهی مندرج در کد مرحله 2 از سوی متقاضی، از زمان ارائه مدارک کامل، مدت زمان مورد نیاز جهت بررسی و پاسخگویی  در این اداره کل ده روز خواهد بود.

-          تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال: 3

-          تعداد درخواست: 5

 

 

 

 

 

 

 

 

     4- نمودار اجرای مراحل صدور مجوز/پروانه :

 

اقدام و بررسی

بازدید، بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده

صدور مجوز

 

 

متقاضی

 

 

ارائه درخواست متقاضی

اخذ دستور مدیریت

آغاز کار

ارائه طرح توجیهی

اخذ نظریه سایر دستگاهها

تکمیل پرسشنامه زیست محیطی توسط متقاضی

پایان کار

تعهد محضری و پرداخت حق الزحمه کارشناسی و ارائه فیش

اداره کل حفاظت محیط زیست  خراسان جنوبی

معاون فنی

واحد حیات وحش و آبزیان

 

 

ارجاع به واحد امور حیات وحش و آبزیان

بررسی اولیه نامه توسط کارشناس

ارجاع به معاون فنی

تعیین وقت بازدید، بازدید میدانی و ارایه پرسشنامه زیست محیطی به متقاضی

ارائه نظریه کارشناسی

اخذ نظر کارشناس مسئول و معاون فنی

 

 

 

 

 

 

 

 


مطابق با ضوابط

عدم تطابق با ضوابط

 

 


صدور مجوز توسط اداره کل استان

بایگانی

اعلام به متقاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- اطلاعات مرجع صادر کننده مجوز

عنوان مرجع صادر کننده : اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

نشانی و کدپستی : بیرجند- خیابان محلاتی- پلاک65- کدپستی 9717733313  تلفن 32421560

نام و شماره تلفن واحد رسیدگی به موضوع: محیط طبیعی اداره کل  32421560

نام  و شماره تلفن افراد پاسخگوی : کارشناسان: خانم راضیه دری گیو، خانم اکرم اسماعیل زاده و آقای نصیر خاشی. رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش و آبزیان: آقای بهمن مودی

2- اطلاعات صدور مجوز واگذاری مدیریت قرق های اختصاصی

2- الف ) عنوان کامل مجوز : مجوز واگذاری مدیریت قرق های اختصاصی

2-ب) شرایط لازم مجوز: 

شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

1-     تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران (متقاضیانی که تابعیت غیرایرانی دارند با تشکیل موسسه حقوقی ثبت شده در جمهوری اسلامی ایران می توانند با شخصیت حقوقی موسسه مذکور متقاضی موضوع این دستورالعمل باشند).

2-     اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور

3-     دارا بودن توانایی و امکانات کافی جهت اجرای طرح مصوب به تشخیص سازمان

4-     عدم داشتن سوء پیشینه در زمینه های اجتماعی و تخریب منابع طبیعی و تخلفات شکار و صید به تشخیص کمیته فنی

5-     اولویت اجرای طرح در شرایط مساوی با جوامع محلی و بومی با تاکید بر تعاونی های روستایی می باشد.

مطابق دستور العمل نحوه واگذاری مدیریت قرق های اختصاصی (در اجرای بند "ب" ماده 3 قانون شکار و صید و همچنین ماده 9 آیین نامه اجرایی همان قانون)

2- ج) مدارک و مستندات مورد نیاز برای صدور مجوز :

مدارک و مستندات عمومی

مدارک و مستندات قانونی

1-تقاضا نامه کتبی متقاضی

2-ارایه کروکی و نقشه عرصه مورد نظر

3-ارایه طرح توجیهی و مدارک بر اساس پیوست شماره یک دستورالعمل مربوطه

1-     گزارش کارشناسی

2-      فیش بانکی

3-      ارایه فرم پرسشنامه زیست محیطی

4-      تعهد محضری

5-     نظریه صریح کارشناسی استان

2- د) هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز :

عنوان مراحل

مبلغ دریافتی(ریال)

کد بانک ملی

شماره حساب

حق الزحمه کارشناسی(بازدید)

برابر اعلام سازمانحفاظت محیط زیست پس از بررسی

ملی(سیبا)

2170602194000

 

 

 

 

3- مراحل اجرای صدور مجوز/پروانه صادره و زمان بندی

کد مرحله

عنوان مرحله

زمان انجام

ورودی مرحله

خروجی مرحله

نوع ورودی

واحد ارائه کننده

نوع خروجی

سازمان دریافت کننده

1

 

اقدام و بررسی

یک ساعت

ارائه در خواست متقاضی

متقاضی

دریافت درخواست توسط  معاونت فنی

معاونت فنی اداره کل

یک روز

دریافت در خواست متقاضی

معاونت فنی

بررسی نامه توسط کارشناس

واحد حیات  وحش و آبزیان

2

بازدید، بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده

یک هفته

تکمیل پرسشنامه زیست محیطی

ارائه طرح توجیهی

اخذ نظر سایر دستگاهها

متقاضی

اعلام نظریه کارشناس مبنی بر استقرار یا عدم استقرار واحد مطابق با ضوابط و بر اساس بازدید و مدارک تکمیل شده توسط متقاضی

کارشناس مسئول حیات وحش و آبزیان

یک ماه

مدارک تکمیل شده استانی

اداره کل حفاظت محیط زیست

اخذ نظریه سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

دفتر  حفاظت از مناطق و امور شکار و صید سازمان

3

صدور مجوز

 

یک روز

 

اخذ تعهد محضری از متقاضی

دریافت حق الزحمه کارشناسی و ارائه فیش

 

 

 

متقاضی

صدور مجوز

متقاضی

 

-          دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت: ابتدا دو ساله و پس از آن در صورت بررسی و تایید اقدامات متقاضی به مدت دوسال دیگر تمدید می گردد و هردو سال یکبار مراحل تکرار می شود. در صورت عدم تمدید قرارداد مدیریت منطقه به متقاضی واجد شرایط دیگری واگذار می گردد.        

-          حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخگویی از تاریخ ثبت : در صورت  ارائه مدارک و مستندات و گزارش توجیهی مندرج در کد مرحله 2 از سوی متقاضی، از زمان ارائه مدارک کامل، مدت زمان مورد نیاز جهت بررسی و پاسخگویی در این اداره کل ( بدون احتساب مدت زمان اعلام نظریه سازمان حفاظت محیط زیست) ده روز خواهد بود.

-          تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال: -

-          تعداد درخواست: -

 

 

 

 

 

     4- نمودار اجرای مراحل صدور مجوز/پروانه :

 

اقدام و بررسی

بازدید، بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده

صدور مجوز

 

 

متقاضی

 

 

ارائه درخواست متقاضی

اخذ دستور مدیریت

آغاز کار

ارائه طرح توجیهی

اخذ نظریه سایر دستگاهها

تکمیل پرسشنامه زیست محیطی توسط متقاضی

پایان کار

تعهد محضری و پرداخت حق الزحمه کارشناسی و ارائه فیش

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

معاون فنی

واحد حیات وحش و آبزیان

 

 

ارجاع به واحد امور حیات وحش و آبزیان

بررسی اولیه نامه توسط کارشناس

ارجاع به معاون فنی

تعیین وقت بازدید، بازدید میدانی و ارایه پرسشنامه زیست محیطی به متقاضی

ارائه نظریه کارشناسی

اخذ نظر کارشناس مسئول و معاون فنی

 

 

 

 

 

 

 

 


مطابق با ضوابط

عدم تطابق با ضوابط

 

 


صدور مجوز توسط اداره کل استان

بایگانی

اعلام به متقاضی

 

سازمان حفاظت محیط زیست

دفتر حفاظت از مناطق و امور شکار و صید

 

 

اخذ تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- اطلاعات مرجع صادر کننده مجوز بهره برداری از معادن مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطیاعلام شده در مصوبه شماره144479/45880 مورخ 20/7/90 شورایعالی حفاظت محیط زیست 

عنوان مرجع صادر کننده: اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

نشانی و کدپستی: بیرجند خیابان شهید محلاتی  -  پلاک 65 – کدپستی: 9717733313

نام و شماره تلفن واحد رسیدگی به موضوع: واحدهای  زیستگاهها و امور مناطق  و محیط انسانی

نام  وشماره تلفن افراد پاسخگوی : خانم ها هدایتی زاده - دعاگویان

2- اطلاعات مجوز استقرار صنایع

2- الف ) عنوان کامل مجوز : مجوز اکتشاف و بهره برداری از معادن مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی 

2-ب) شرایط لازم مجوز: 

شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

- دریافت استعلام از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت استخراج و فرآوری معادن سرب و روی در حجم بیش از 300 هزار تن در سال، زغال سنگ در حجم بیش از 600 هزار تن در سال، طلا در هر مقیاس، سنگ آهن در حجم بیش از 1 میلیون تن در سال، سنگ مس در حجم بیش از نیم میلیون تن در سال

- بازدید

گزارش ارزیابی زیست محیطی تهیه شده مطابق با الگوی مصوب سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از خدمات مشاورین ذیصلاح مورد تایید معاونت راهبردی ریاست جمهوری   

2- ج) مدارک و مستندات موردنیاز برای صدور مجوز :

مدارک و مستندات عمومی

مدارک و مستندات قانونی

گزارش ارزیابی زیست محیطی تهیه شده مطابق با الگوی مصوب سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از خدمات مشاورین ذیصلاح مورد تایید معاونت راهبردی ریاست جمهوری   

کلیه مدارک و مستنداتی که حسب مورد و ضرورت توسط کارگروه بررسی گزارشات ارزیابی  موضوع ماده 2 آیین نامه ارزیابی زیست محیطی مصوب شماره 214287/ت 45880 ه مورخ 3/11/90 هیئت محترم وزیران از مجری طرح درخواست گردد و شامل:

گزارش ارزیابی زیست محیطی اجرای طرح

فیش حق الزحمه

تعهدنامه

2- د) هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز :

عنوان مراحل

مبلغ دریافتی

کد بانک

شماره حساب

حق الزحمه کارشناسی(بازدید)

برابر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست پس از بررسی گزارش ارزیابی زیست محیطی

-

توسط  دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان اعلام می شود.

 

 

 

 

 

 

2- مراحل اخذ پاسخ استعلام فعالیتهای معدنی مشمول ارزیابی زیست محیطی

کد مرحله

عنوان مرحله

زمان انجام

ورودی مرحله

خروجی مرحله

نوع ورودی

واحد ارائه کننده

نوع خروجی

سازمان دریافت کننده

1

ارائه استعلام توسط ارباب رجوع

یک ساعت

استعلام دستگاه صنعت، معدن و تجارت استان یا

درخواست متقاضی

متقاضی

دریافت استعلام توسط معاونت فنی

معاونت فنی اداره کل

1

ارجاع نامه به کارشناس زیستگاهها و امور مناطق

یک ساعت

استعلام دستگاه صنعت، معدن و تجارت استان یا

درخواست متقاضی

معاونت فنی

بررسی نامه توسط کارشناس

کارشناس زیستگاه ها و امور مناطق 

2

 اعلام شمول ارزیابی زیست محیطی طرح و ضرورت تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی به مجری  

یک روز

استعلام دستگاه صنعت، معدن و تجارت استان یا

درخواست متقاضی

متقاضی 

اعلام نظریه کارشناس مبنی بر تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی  

کارشناس زیستگاه ها و امور مناطق 

3

 اداره کل پس از ارائه  گزارش ارزیابی زیست محیطی  در دو نسخه توسط متقاضی ، ضمن بررسی  و اعلام نظرات کارشناسی خود ، موضوع را جهت طرح در کارگروه بررسی گزارشات ارزیابی زیست محیطی سازمان متبوع مستقر در دفتر ارزیابی ارجاع می دهد

 

یک هفته  تا ده روز 

 

 گزارش ارزیابی زیست محیطی

 

 

 

متقاضی

 اعلام نظرات کارشناسی و  ارسال یک نسخه از گزارش به سازمان متبوع   

سازمان حفاظت محیط زیست دفتر ارزیابی زیست محیطی  

4

بررسی گزارش توسط کارگروه بررسی گزارشات ارزیابی سازمان

مطابق با زمان بندی اعلام شده ماده 6 آیین نامه ارزیابی زیست محیطی مصوب شماره 214287/ت 45880 ه مورخ 3/11/90 هیئت محترم وزیران

 

اداره کل

 

سازمان حفاظت محیط زیست دفتر ارزیابی زیست محیطی 

-          حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخگویی پس از اعلام نظر نهایی کارگروه بررسی گزارشات ارزیابی زیست محیطی به اداره کل و تکمیل مدارک کامل توسط مجری طرح، مجوز پس از گذشت 20 روز از اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست صادر خواهدگردید.

 

 

                                  3- نمودار اجرای مراحل صدور مجوز بهره برداری از معادن مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی 

 

واحد /مراحل

بررسی (1)

 

ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی توسط متقاضی در دو نسخه   (2)

صدور مجوز(3)

 

 

 

ارباب رجوع

 

 

ارائه درخواست یا استعلام به معاونت فنی

   آغاز کار

بررسی گزارش، اعلام نظرات کارشناسی اداره کل  و ارسال گزارش به سازمان

 ارائه دو نسخه گزارش ارزیابی زیست محیطی توسط مجری طرح به اداره کل

انعکاس موضوع به مجری طرح و  در خواست مدارک مورد نیاز  

- معاونت فنی

- کارشناسی زیستگاهها و امور مناطق

- دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست

 

 

 

بررسی نامه توسط کارشناس زیستگاهها و امور مناطق و اعلام شمول ارزیابی زیست محیطی معدن در مرحله بهره برداری و اعلام ضرورت تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی به متقاضی

 

بررسی گزارش توسط کارگروه بررسی گزارشات ارزیابی سازمان

اعلام نظرات کارگروه بررسی گزارشات ارزیابی  به اداره کل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پس از ارائه مدارک کامل مورد درخواست  توسط متقاضی، مجوز صادر می گردد

ارسال مدارک به سازمان

اعلام نظر نهایی سازمان

 

 

1- اطلاعات مرجع صادر کننده مجوز

عنوان مرجع صادر کننده : اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

نشانی و کدپستی : بیرجند- خیابان محلاتی- پلاک65- کدپستی 9717733313  تلفن 32421560

نام و شماره تلفن واحد رسیدگی به موضوع: محیط طبیعی اداره کل  32421560

نام  و شماره تلفن افراد پاسخگوی : کارشناسان: خانم راضیه دری گیو، خانم اکرم اسماعیل زاده و آقای نصیر خاشی. رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش و آبزیان: آقای بهمن مودی

2- اطلاعات صدور مجوز احداث نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی

2- الف ) عنوان کامل مجوز : مجوز احداث نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی

2-ب) شرایط لازم مجوز: 

شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

1-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

 2-اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور

3-دارا بودن دانش و توانایی فنی لازم در زمینه های  مربوط به حیات وحش و مدیریت نمایشگاه به تشخیص کمیته فنی

4-حسن شهرت و عدم داشتن سوء پیشینه در زمینه تخلفات  شکار و صید

 

مطابقت با  دستورالعمل مجوز احداث نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی (به استناد مصوبه شماره 5055/دش مورخ28/1/1373 شورایعالی اداری)

2- ج) مدارک و مستندات مورد نیاز برای صدور مجوز :

مدارک و مستندات عمومی

مدارک و مستندات قانونی

1-      تقاضا نامه کتبی متقاضی

2-      ارایه اسناد تملک یا مجوز تصرف قانونی محل مورد نظر

3-      ارایه طرح توجیهی

1-      گزارش کارشناسی

2-       فیش بانکی

3-       ارایه فرم پرسشنامه زیست محیطی

4-       تعهد محضری

5-      نظریه صریح کارشناسی استان

2- د) هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز :

عنوان مراحل

مبلغ دریافتی(ریال)

کد بانک ملی

شماره حساب

حق الزحمه کارشناسی(بازدید)

برابر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست پس از بررسی

ملی(سیبا)

2170602194000

 

 

 

 

3- مراحل اجرای صدور مجوز/پروانه صادره و زمان بندی

کد مرحله

عنوان مرحله

زمان انجام

ورودی مرحله

خروجی مرحله

نوع ورودی

واحد ارائه کننده

نوع خروجی

سازمان دریافت کننده

1

 

اقدام و بررسی

یک ساعت

ارائه در خواست و یا استعلام توسط متقاضی

متقاضی

دریافت درخواست یا استعلام توسط  معاونت فنی

معاونت فنی اداره کل

یک روز

دریافت در خواست متقاضی

معاونت فنی

بررسی نامه توسط کارشناس

واحد امور حیات وحش و آبزیان

2

بازدید، بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده

یک هفته

تکمیل پرسشنامه زیست محیطی

ارائه طرح توجیهی

اخذ نظر سایر دستگاهها توسط متقاضی

متقاضی

اعلام نظریه کارشناس مبنی بر استقرار یا عدم استقرار واحد مطابق با ضوابط و بر اساس بازدید و مدارک تکمیل شده توسط متقاضی

کارشناس مسئول امور حیات وحش و آبزیان

یک ماه

مدارک تکمیل شده استانی

اداره کل حفاظت محیط زیست

اخذ نظریه سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

دفتر حفاظت از مناطق و امور شکار و صید

3

صدور مجوز

 

یک روز

 

اخذ تعهد محضری از متقاضی

دریافت حق الزحمه کارشناسی و ارائه فیش

 

 

 

متقاضی

صدور مجوز

متقاضی

 

-          دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت: دائم مشروط به رعایت تعهدات متقاضی        

-          حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخگویی از تاریخ ثبت : در صورت  ارائه مدارک و مستندات و گزارش توجیهی مندرج در کد مرحله 2 از سوی متقاضی، از زمان ارائه مدارک کامل، مدت زمان مورد نیاز جهت بررسی و پاسخگویی در این اداره کل ( بدون احتساب مدت زمان اعلام نظریه سازمان حفاظت محیط زیست) ده روز خواهد بود.

-          تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال: -

-          تعداد درخواست: -

 

 

 

 

 

     4- نمودار اجرای مراحل صدور مجوز/پروانه :

 

اقدام و بررسی

بازدید، بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده

صدور مجوز

 

 

متقاضی

 

 

ارائه درخواست متقاضی

اخذ دستور مدیریت

آغاز کار

ارائه طرح توجیهی

اخذ نظریه سایر دستگاهها

تکمیل پرسشنامه زیست محیطی توسط متقاضی

پایان کار

تعهد محضری و پرداخت حق الزحمه کارشناسی و ارائه فیش

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

معاون فنی

امور حیات وحش و آبزیان

 

 

ارجاع به واحد حیات وحش و آبزیان

بررسی اولیه نامه توسط کارشناس

ارجاع به معاون فنی

تعیین وقت بازدید، بازدید میدانی و ارایه پرسشنامه زیست محیطی به متقاضی

ارائه نظریه کارشناسی

اخذ نظر کارشناس مسئول و معاون فنی

 

 

 

 

 

 

 

 


مطابق با ضوابط

عدم تطابق با ضوابط

 

 


صدور مجوز توسط اداره کل استان

بایگانی

اعلام به متقاضی

 

سازمان حفاظت محیط زیست

دفتر حفاظت از مناطق و امور شکار وصید

 

 

اخذ تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1- اطلاعات مرجع صادر کننده مجوز

عنوان مرجع صادر کننده : اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

نشانی و کدپستی : بیرجند- خیابان محلاتی- پلاک65- کدپستی 9717733313  تلفن 32421560

نام و شماره تلفن واحد رسیدگی به موضوع: محیط طبیعی اداره کل  32421560

نام  و شماره تلفن افراد پاسخگوی : کارشناسان: خانم راضیه دری گیو، خانم اکرم اسماعیل زاده و آقای نصیر خاشی. رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش و آبزیان: آقای بهمن مودی

2- اطلاعات صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی

2- الف ) عنوان کامل مجوز : مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی

2-ب) شرایط لازم مجوز: 

شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

1-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

 2-اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور

3-دارا بودن دانش و توانایی فنی لازم در زمینه های  مربوط به حیات وحش و تاکسیدرمی به تشخیص کمیته فنی

4-حسن شهرت و عدم داشتن سوء پیشینه در زمینه تخلفات  شکار و صید

 

مطابق دستور العمل مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی(به استناد مصوبه شماره 5055/د ش مورخ28/1/1373 شورایعالی اداری)

2- ج) مدارک و مستندات مورد نیاز برای صدور مجوز :

مدارک و مستندات عمومی

مدارک و مستندات قانونی

1-تقاضا نامه کتبی متقاضی

2-ارایه اسناد تملک یا مجوز تصرف قانونی محل مورد نظر

3-ارایه طرح توجیهی

1-     گزارش کارشناسی

2-      فیش بانکی

3-      ارایه فرم پرسشنامه زیست محیطی

4-      تعهد محضری

5-     نظریه صریح کارشناسی استان

2- د) هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز :

عنوان مراحل

مبلغ دریافتی(ریال)

کد بانک ملی

شماره حساب

حق الزحمه کارشناسی(بازدید)

برابر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست پس از بررسی

ملی(سیبا)

2170602194000

 

 

 

 

3- مراحل اجرای صدور مجوز/پروانه صادره و زمان بندی

کد مرحله

عنوان مرحله

زمان انجام

ورودی مرحله

خروجی مرحله

نوع ورودی

واحد ارائه کننده

نوع خروجی

سازمان دریافت کننده

1

 

اقدام و بررسی

یک ساعت

ارائه در خواست متقاضی

متقاضی

دریافت درخواست یا استعلام توسط  معاونت فنی

معاونت فنی اداره کل

یک روز

دریافت در خواست متقاضی

معاونت فنی

بررسی نامه توسط کارشناس

واحد امور حیات وحش و آبزیان

2

بازدید، بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده

یک هفته

تکمیل پرسشنامه زیست محیطی

ارائه طرح توجیهی

اخذ نظر سایر دستگاهها توسط متقاضی

متقاضی

اعلام نظریه کارشناس مبنی بر استقرار یا عدم استقرار واحد مطابق با ضوابط و بر اساس بازدید و مدارک اخذ شده از متقاضی

کارشناس مسئول  امور حیات وحش و آبزیان

یک ماه

مدارک تکمیل شده استانی

اداره کل حفاظت محیط زیست

اخذ نظریه سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

دفتر حفاظت از مناطق و امور شکار و صید

3

صدور مجوز

 

یک روز

 

اخذ تعهد محضری از متقاضی

دریافت حق الزحمه کارشناسی و ارائه فیش

 

 

 

متقاضی

صدور مجوز

متقاضی

 

-          دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت: دائم مشروط به رعایت تعهدات توسط متقاضی        

-          حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخگویی از تاریخ ثبت : در صورت  ارائه مدارک و مستندات و گزارش توجیهی مندرج در کد مرحله 2 از سوی متقاضی، از زمان ارائه مدارک کامل، مدت زمان مورد نیاز جهت بررسی و پاسخگویی در این اداره کل ( بدون احتساب مدت زمان اعلام نظریه سازمان حفاظت محیط زیست) ده روز خواهد بود.

-          تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال: 0

-          تعداد درخواست: 0

 

 

 

 

 

 

 

     4- نمودار اجرای مراحل صدور مجوز/پروانه :

 

اقدام و بررسی

بازدید، بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده

صدور مجوز

 

 

متقاضی

 

 

ارائه درخواست متقاضی

اخذ دستور مدیریت

آغاز کار

ارائه طرح توجیهی*

اخذ نظریه سایر دستگاهها

تکمیل پرسشنامه زیست محیطی توسط متقاضی

پایان کار

تعهد محضری و پرداخت حق الزحمه کارشناسی و ارائه فیش

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

معاون فنی

امور حیات وحش و آبزیان

 

 

 

ارجاع به بخش امور حیات وحش و آبزیان

بررسی اولیه نامه توسط کارشناس

ارجاع به معاون فنی

تعیین وقت بازدید، بازدید میدانی و ارایه پرسشنامه زیست محیطی به متقاضی

ارائه نظریه کارشناسی

اخذ نظر کارشناس مسئول و معاون فنی

 

 

 

 

 

 

 

 


مطابق با ضوابط

عدم تطابق با ضوابط

 

 


ابلاغ مجوز به اداره کل استان

بایگانی

اعلام به متقاضی

 

سازمان حفاظت محیط زیست

دفتر حفاظت از مناطق و امور شکار و صید

 

 

اخذ نظر سازمان حفاظت محیط زیست

 

صدور مجوز توسط سازمان حفاظت محیط زیست

 

 

 

 

 

*

الف- ذکر کامل مشخصات و سوابق فردی، وضعیت نظا م وظیفه ، سوابق علمی ، تجربه کار تاکسیدرمی و در صورتیکه متقاضی شخصیت حقوقی داشته باشد ، معرفی یک تاکسیدرمیست واجد شرایط ، ارائه اساس نامه و آخرین تغییرات شرکت یا موسسه مندرج در روزنامه رسمی برای متقاضی لازم میباشد .

ب اسناد و مدارک مثبته مدارک تملک یا تصرف قانونی محل مورد نظرجهت کارگاه تاکسیدرمی .

ج موقعیت وفاصله کارگاه نسبت به سایر اماکن(مسکونی و غیرمسکونی)، تعیین وضعیت تهویه، نور، گرما، سرما، سرویسهای بهداشتی و خدمات ایمنی لازم برای اینگونه کارگاهها، ارائه پیش بینی های لازم و مناسب جهت خروج و دفع مواد آلاینده شیمیایی(جامد، مایع، گاز)مورد استفاده در کار و مواد زائد حیوانی

کسب کلیه مجوزهای پیش بینی شده به لحاظ موقعیتهای بهداشتی و ایمنی در کار از مراجع ذیربط نظیر وزارت بهداشت و غیره ضروری است

د- بیان نوع تخصص افراد تاکسیدرمیست شاغل در کارگاه و اقسام حیواناتی که تاکسیدرمی می شود: پستاندار ، پرنده و ...

ه- نحوه و محل تأمین نمونه هایی که تاکسیدرمی خواهند شد.

و - متقاضی لازم است در آزمون عملی ،که توسط بخشهای تخصصی کارگاه تاکسیدرمی زیر نظر دفتر موزه تاریخ طبیعی برگزار میگردد شرکت نماید و گواهی صلاحیت فنی را از این

دفتراخذ نماید .

ز - عدم هر گونه سابقه تخلف از قوانین زیست محیطی به گواهی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه .

ک- گواهی عدم خلافی شکار و صید که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده باشد.

بيشتر