متون عمومی

                                                                                                                                                                       

 

 

 

1-    اطلاعات مرجع صادر کننده مجوز  استقرار صنایع  مشمول رده های1-2-3-4-5-6ضوابط استقرار صنایع مصوب 15/4/90 هیئت محترم وزیران

عنوان مرجع صادر کننده: اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

نشانی و کدپستی: بیرجند- خیابان محلاتی- پلاک65- کدپستی 9717733313  تلفن 4-32421560

نام و شماره تلفن واحد رسیدگی به موضوع: محیط انسانی اداره کل  32421560

نام  وشماره تلفن افراد پاسخگو: کارشناسان  آقایان محمد حسن امیر آبادی ،مرتضی  نخعی نژاد  و خانم  فاطمه دعاگویان

2- اطلاعات مجوز استقرار صنایع

2- الف ) عنوان کامل مجوز : مجوز استقرار واحدهای صنعتی صنایع رده های 1-2-3-4-5-6-ضوابط و معیارهای استقرار صنایع

2-ب) شرایط لازم مجوز: 

شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

استعلام  دستگاههای ذیربط

جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت ، سازمان جهاد کشاورزی استان  یا سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان

بازدید

بر اساس گروههای صنعتی ، رده بندیها و منطبق بر ضوابط استقرار صنایع مصوب هیات محترم وزیران

2- ج) مدارک و مستندات مورد نیاز برای صدور مجوز :

مدارک و مستندات عمومی

مدارک و مستندات قانونی

کروکی دقیق محل با مختصات جغرافیایی تایید شده توسط دستگاه اجرایی ذیربط

گزارش کارشناسی

پرسشنامه

فیش بانکی

فرم پرسشنامه زیست محیطی

2- د) هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز :

عنوان مراحل

مبلغ دریافتی

کد بانک ملی

شماره حساب

احداث

رده 1:   100000 ریال

رده 2 و3   :  200000 ریال

رده 4 و رده 5 : 500000 ریال

رده 6: 25  ساعت کار کارشناسی هر ساعت 35000 ریال

ملی

2170602194000

 

تهیه کننده : فاطمه دعاگویان                                                                         تایید کننده :  پرویز آرامنش  مدیرکل

 

 

2-مراحل اجرای صدور مجوز استقرار رده های 1 تا 6

کد مرحله

عنوان مرحله

زمان انجام

ورودی مرحله

خروجی مرحله

نوع ورودی

واحد ارائه کننده

نوع خروجی

سازمان دریافت کننده

1

ارائه درخواست یا استعلام توسط ارباب رجوع

یک ساعت

استعلام دستگاههای ذیربط یا در خواست متقاضی

متقاضی

دریافت درخواست یا استعلام توسط  مدیر کل و ارجاع به  معاونت فنی

مدیر کل  

2

ارجاع نامه توسط معاون فنی   به کارشناس

یک ساعت

استعلام دستگاههای ذیربط یا در خواست متقاضی

واحد محیط انسانی 

بررسی نامه توسط کارشناس

واحد محیط زیست انسانی

3

 تعیین وقت بازدید و بازدید از محل مورد نظر جهت  استقرار واحد  و تکمیل مدارک

 1-5 روز

تکمیل فرم های پرسشنامه زیست محیطی

ارائه جواز تاسیس

ارائه طرح توجیهی

متقاضی 

اعلام نظریه کارشناس مبنی بر استقرار یا عدم استقرار واحد مطابق با ضوابط و بر اساس بازدید و مدارک تکمیل شده متقاضی

کارشناس

4

صدور مجوز استقرار پس از دریافت کلیه مدارک مورد نیاز و پس از  تایید گزارش کارشناسی

 

یک روز

 

دریافت حق الزحمه کارشناسی

 

 

 

متقاضی

صدور مجوز استقرار  پس از  ارائه مدارک کامل

دستگاه استعلام کننده

 

 

        تهیه کننده : فاطمه دعاگویان                                                                         تایید کننده :  پرویز آرامنش   مدیرکل

 

-          دوره اعتبار مجوز: یک سال                                           حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخگویی از تاریخ ثبت : از زمان  ارائه مدارک کامل توسط متقاضی  یک هفته

 

 

 

 

 

 

     3- نمودار اجرای مراحل صدور مجوز استقرار : واحدهای صنعتی  رده های 1 تا 6    ضوابط   و معیارهای استقرار صنایع

 

واحد /مراحل

بررسی (1)

 

بازدید،بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده  (2)

صدور مجوز(3)

 

 

 

ارباب رجوع

 

 

ارائه درخواست یا استعلام به  مدیر کل

آغاز کار

 دریافت و تکمیل و ارائه سایر مدارک

پرداخت حق الزحمه کارشناسی  توسط متقاضی

معاونت فنی

واحد محیط انسانی

 

 

 


 ارجاع نامه به معاون فنی و ارجاع از معاونت به  کارشناس و بررسی نامه توسط کارشناس

 

تهیه گزارش و بازدید

نظرکارشناسی

عدم تطابق با ضوابط

مطابق با ضوابط

تعیین وقت  بازدید و ارائه فرم به متقاضی

تایید معاون

 تایید نهایی مدیر کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اعلام به دستگاه استعلام کننده

بایگانی

صدور مجوز استقرار

تهیه کننده : فاطمه دعاگویان                                                                         تایید کننده :  پرویز آرامنش   مدیرکل

 

 

 

 

 

1- اطلاعات مرجع صادر کننده مجوز  استقرار صنایع  مشمول  ارزیابی اثرات  زیست محیطیاعلام شده در  مصوبه شماره144479/45880 مورخ 20/7/90 شورایعالی حفاظت محیط زیست 

عنوان مرجع صادر کننده: سازمان حفاظت محیط زیست کشور

نشانی و کدپستی: تهران پارک پردیسان سازمان حفاظت محیط زیست- دفتر ارزیابی زیست محیطی

نام و شماره تلفن واحد رسیدگی به موضوع: دفتر ارزیابی زیست محیطی

نام  وشماره تلفن افراد پاسخگو : کارشناسان  آقایان محمد حسن امیر آبادی ، مرتضی  نخعی نژاد  و خانم  فاطمه دعاگویان

2- اطلاعات مجوز استقرار صنایع

2- الف ) عنوان کامل مجوز : مجوز استقرار واحدهای صنعتی  مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی

2-ب) شرایط لازم مجوز: 

شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت یا سازمان جهاد کشاورزی استان یا سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان

 

گزارش ارزیابی زیست محیطی تهیه شده مطابق با الگوی مصوب سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از خدمات مشاورین ذیصلاح مورد تایید معاونت راهبردی ریاست جمهور   

2- ج) مدارک و مستندات مورد نیاز برای صدور مجوز :

مدارک و مستندات عمومی

مدارک و مستندات قانونی

گزارش ارزیابی زیست محیطی تهیه شده مطابق با الگوی مصوب سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از خدمات مشاورین ذیصلاح مورد تایید معاونت راهبردی ریاست جمهور   

کلیه مدارک و مستنداتی که حسب مورد و ضرورت توسط کارگروه بررسی گزارشات ارزیابی  موضوع ماده 2 آیین نامه ارزیابی زیست محیطی مصوب شماره 214287/ت 45880 ه مورخ 3/11/90 هیئت محترم وزیران  از مجری طرح درخواست گردد

فیش حق الزحمه

تعهدنامه

2- د) هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز :

عنوان مراحل

مبلغ دریافتی

کد بانک

شماره حساب

احداث

برابر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست پس از بررسی گزارش ارزیابی زیست محیطی  

-

توسط  دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان اعلام می شود.

 

         تهیه کننده : فاطمه دعاگویان                                                                         تایید کننده :  پرویز آرامنش  مدیرکل

 

 

 

 

 

2-مراحل اجرای صدور مجوز استقرار صنایع مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی اعلام شده  مصوبه شماره144479/45880 مورخ 20/7/90 شورایعالی حفاظت محیط زیست 

کد مرحله

عنوان مرحله

زمان انجام

ورودی مرحله

خروجی مرحله

نوع ورودی

واحد ارائه کننده

نوع خروجی

سازمان دریافت کننده

1

ارائه درخواست یا استعلام توسط ارباب رجوع

یک ساعت

استعلام دستگاههای ذیربط یا در خواست متقاضی

متقاضی

دریافت درخواست یا استعلام توسط  مدیر کل و ارجاع به معاون فنی  

معاونت فنی اداره کل

2

ارجاع نامه  توسط معاون فنی  به به کارشناس و اعلام شمول  یا عدم شمول ارزیابی زیست محیطی طرح و ضرورت تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی به مجری 

یک روز

استعلام دستگاههای ذیربط یا در خواست متقاضی

معاونت فنی  - واحد محیط انسانی

اعلام نظر شمول یا عدم شمول ارزیابی   

متقاضی و دستگاه استعلام کننده   

3

 اداره کل پس از ارائه  گزارش ارزیابی زیست محیطی  در دو نسخه توسط متقاضی ، ضمن بررسی  و اعلام نظرات کارشناسی خود و اعضا کارگروه استانی  ، موضوع را در کارگروه ارزیابی استانی پس از اصلاحات مجری  بررسی  و نتیجه  را جهت طرح در کارگروه  ملی بررسی گزارشات ارزیابی زیست محیطی سازمان متبوع مستقر در دفتر ارزیابی ارجاع می دهد

 

دو الی سه هفته بسته به زمان اصلاح گزارش توسط مجری   

 

 گزارش ارزیابی زیست محیطی

 

 

 

متقاضی

 اعلام نظرات کارگروه ارزیابی استانی و  ارسال یک نسخه از گزارش اصلاحی  به سازمان متبوع   

سازمان حفاظت محیط زیست دفتر ارزیابی زیست محیطی  

4

بررسی گزارش توسط کارگروه ملی  بررسی گزارشات ارزیابی سازمان

مطابق با زمان بندی اعلام شده ماده 6 آیین نامه ارزیابی زیست محیطی مصوب شماره 214287/ت 45880 ه مورخ 3/11/90 هیئت محترم وزیران

 

اداره کل

 

 

 

سازمان حفاظت محیط زیست دفتر ارزیابی زیست محیطی 

 

 تهیه کننده : فاطمه دعاگویان                                                                         تایید کننده  پرویز آرامنش  مدیرکل

-          حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخگویی پس از اعلام نظر نهایی کارگروه ملی  بررسی گزارشات ارزیابی زیست محیطی به اداره کل و تکمیل مدارک کامل توسط مجری طرح ، مجوز  نهایی پس  از بیست روز   از اعلام نظریه سازمان حفاظت محیط زیست توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان صادر خواهدگردید.

 

 

 

 

 

     3- نمودار اجرای مراحل صدور مجوز استقرار صنایع مشمول ارزیابی زیست محیطی

 

واحد /مراحل

بررسی (1)

 

ارائه  گزارش ارزیابی زیست محیطی توسط متقاضی در دونسخه   (2)

صدور مجوز(3)

 

 

 

ارباب رجوع

 

 

ارائه درخواست یا استعلام به مدیر کل و ارجاع به معاون فنی 

آغاز کار

 ارائه دو نسخه گزارش ارزیای زیست محیطی توسط مجری طرح به اداره کل

انعکاس موضوع به مجری طرح و  در خواست مدارک مورد نیاز   در صورت موافقت  با اجرای طرح

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

معاون فنی

واحد محیط انسانی

---

سازمان حفاظت محیط زیست

دفتر ارزیابی زیست محیطی

 

 

 

 

بررسی گزارش توسط کارگروه ملی  بررسی گزارشات ارزیابی سازمان

اعلام نظرات کارگروه ملی بررسی گزارشات ارزیابی  به اداره کل  

 ارجاع به کارشناس مربوطه  و اعلام شمول ارزیابی زیست محیطی طرح و ضرورت تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی به متقاضی

 بررسی گزارش، اعلام نظرات کارشناسی اداره کل و اعضا کارگروه استانی به مجری  و طرح در کارگروه ارزیابی استانی  و ارسال گزارش به سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اعلام نظر نهایی سازمان

 تکمیل مدارک توسط متقاضی و ارسال مدارک به سازمان  توسط اداره کل

پس از ارائه مدارک کامل مورد درخواست  توسط متقاضی مجوز صادر می گردد

 

 

تهیه کننده : فاطمه دعاگویان                                                                         تایید کننده :  پرویز آرامنش  مدیرکل

 

 

 

 

1- اطلاعات مرجع صادر کننده مجوز  استقرار صنایع  مشمول  رده 7   ضوابط استقرار صنایع مصوب 15/4/90 هیئت محترم وزیران

عنوان مرجع صادر کننده: اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

نشانی و کدپستی: بیرجند- خیابان محلاتی- پلاک65- کدپستی 9717733313  تلفن 4- 32421560

نام و شماره تلفن واحد رسیدگی به موضوع: محیط انسانی اداره کل  32421560

نام  وشماره تلفن افراد پاسخگو: کارشناسان  آقایان محمد حسن امیر آبادی و مرتضی  نخعی نژاد  و خانم  فاطمه دعاگویان

2- اطلاعات مجوز استقرار صنایع

2- الف ) عنوان کامل مجوز : مجوز استقرار واحدهای صنعتی  رده 7  ضوابط  و معیارهای استقرار صنایع

2-ب) شرایط لازم مجوز: 

شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

استعلام  دستگاههای ذیربط

جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت  یا سازمان جهاد کشاورزی استان یا سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان

بازدید

بر اساس ضوابط استقرار صنایع مشمول  رده 7  مصوب هیات محترم وزیران

2- ج) مدارک و مستندات مورد نیاز برای صدور مجوز :

مدارک و مستندات عمومی

مدارک و مستندات قانونی

کروکی دقیق محل اجرای طرح با مختصات جغرافیایی تایید شده توسط دستگاه اجرایی ذیربط

گزارش کارشناسی

پرسشنامه

فیش بانکی

فرم پرسشنامه زیست محیطی

گزارش توجیهی زیست محیطی مطابق باالگوی سازمان حفاظت محیط زیست (پیوست)

2- د) هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز :

عنوان مراحل

مبلغ دریافتی

کد بانک ملی

شماره حساب

احداث

برابر اعلام کارگروه کارشناسی رده 7

ملی

2170602194000

 

         تهیه کننده : فاطمه دعاگویان                                                                         تایید کننده :  پرویز آرامنش  مدیرکل

 

 

 

 

 

 

2-مراحل اجرای صدور مجوز استقرار رده 7

کد مرحله

عنوان مرحله

زمان انجام

ورودی مرحله

خروجی مرحله

نوع ورودی

واحد ارائه کننده

نوع خروجی

سازمان دریافت کننده

1

ارائه درخواست یا استعلام توسط ارباب رجوع

یک ساعت

استعلام دستگاههای ذیربط یا در خواست متقاضی

متقاضی

دریافت درخواست یا استعلام توسط   مدیر کل و ارجاع به معاون فنی  

معاونت فنی اداره کل

2

ارجاع نامه به کارشناس مربوطه

یک ساعت

استعلام دستگاههای ذیربط یا در خواست متقاضی

معاونت فنی

ارجاع نامه به کارشناس مربوطه 

کارشناس

3

 تعیین وقت بازدید و بازدید از محل مورد نظر جهت  استقرار واحد  و تکمیل مدارک

 1-5 روز

تکمیل فرم های پرسشنامه زیست محیطی

ارائه جواز تاسیس

ارائه  گزارش  توجیهی  زیست محیطی

متقاضی 

اعلام نظریه کارشناس مبنی بر استقرار یا عدم استقرار واحد مطابق با ضوابط و بر اساس بازدید و مدارک تکمیل شده متقاضی

کارشناس واحد  محیط انسانی 

4

طرح موضوع در کارگروه کارشناسی رده 7   اداره کل

یک تا 4 روز   

 

اعلام نظر  در خصوص استقرار واحد  

معاونت فنی

ارسال به کارشناس جهت اقدام برابر نظریه کارگروه کارشناسی رده 7 

کارشناس محیط انسانی

 

 

5

صدور یا عدم صدور مجوز

یک روز

در صورت مثبت بودن اخذ

 دریافت حق الزحمه کارشناسی

معاونت فنی

صدور مجوز

یا اعلام عدم امکان صدور مجوز بدلیل مغایرت با ضوابط

دستگاه استعلام کننده و متقاضی

 

   تهیه کننده : فاطمه دعاگویان                                                                                                                                           تایید کننده :  پرویز آرامنش  مدیرکل

-          دوره اعتبار مجوز: یک سال 

-          حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخگویی از تاریخ ثبت :  ده روز از زمان  ارائه مدارک کامل مندرج در ردیف 3 توسط متقاضی

 

 

 

 

 

     3- نمودار اجرای مراحل صدور مجوز استقرار : واحدهای صنعتی  رده 7  ضوابط  و معیارهای استقرار صنایع

 

واحد /مراحل

بررسی (1)

 

بازدید،بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده  (2)

صدور مجوز(3)

 

 

 

ارباب رجوع

 

 

ارائه درخواست یا استعلام به مدیر کل

آغاز کار

 دریافت و تکمیل و ارائه سایر مدارک *

پرداخت حق الزحمه کارشناسی  توسط متقاضی

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

معاونت فنی

واحد محیط انسانی

 

 

 


 ارجاع به معاون فنی و سپس بررسی به کارشناس مربوطه جهت بررسی   

تعیین وقت  بازدید و ارائه فرم به متقاضی

نظرکارشناسی و تایید معاون فنی  و

تایید مدیرکل

عدم تطابق با ضوابط

مطابق با ضوابط

طرح در کارگروه رده 7 جهت  تصمیم گیری

تهیه گزارش و بازدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بایگانی

اعلام به دستگاه استعلام کننده  و متقاضی

صدور مجوز استقرار

تهیه کننده : فاطمه دعاگویان                                                                         تایید کننده :  پرویز آرامنش  مدیرکل

 

 

 

 

1- اطلاعات مرجع صادر کننده مجوز  بهره برداری صنایع

عنوان مرجع صادر کننده: اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

نشانی و کدپستی: بیرجند- خیابان محلاتی- پلاک65- کدپستی 9717733313  تلفن 4- 32421560

نام و شماره تلفن واحد رسیدگی به موضوع: محیط انسانی اداره کل  32421560

نام  وشماره تلفن افراد پاسخگو :کارشناسان  آقایان محمد حسن  امیر آبادی و مرتضی نخعی نژاد و خانم فاطمه  دعاگویان

2- اطلاعات مجوزبهره برداری صنایع

2- الف ) عنوان کامل مجوز : مجوز بهره برداری واحدهای صنعتی

2-ب) شرایط لازم مجوز: 

شرایط عمومی

شرایط اختصاصی

استعلام از دستگاههای ذیربط

بازدید

  1. رعایت ضوابط  و معیارهای استقرار صنایع مصوب هیات محترم وزیران  
  2. رعایت  استانداردهای  مورد عمل سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص خروجی های واحد (فاضلاب ،هوا ،پسماند)

2- ج) مدارک و مستندات مورد نیاز برای صدور مجوز :

مدارک و مستندات عمومی

مدارک و مستندات قانونی

  1. نصب امکانات نمونه برداری و سنجش آلاینده ها توسط متقاضی قبل از بازدید کارشناسی  در صورت نیاز برابر  اعلام اداره کل
  2. گزارش کارشناسی
  3. ارائه  نتایج سنجش آلاینده های خروجی  انجام شده توسط یکی از آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست توسط متقاضی

فیش بانکی افتتاح شماره حساب خاص هزینه کرد یک در هزار فروش تولیدات سالیانه مطابق بند ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

2- د) هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز :

عنوان مراحل

مبلغ دریافتی

کد بانک ملی

شماره حساب

بهره برداری

رده 1: 200000ریال

رده 2و 3:  400000 ریال

رده 4و5:   1000000 ریال

رده 6 و 7 : دو برابر حق الزحمه مرحله استقرار حسب ساعات کار کارشناسی

ملی مرکزی بیرجند

2170602194000

         تهیه کننده : فاطمه دعاگویان                                 تایید کننده :  پرویز آرامنش   مدیرکل

 

 

 

 

 

 

 

 

2- مراحل اجرای صدور مجوز بهره برداری

کد مرحله

عنوان مرحله

زمان انجام

ورودی مرحله

خروجی مرحله

نوع ورودی

واحد ارائه کننده

نوع خروجی

سازمان دریافت کننده

1

ارائه استعلام دستگاه ذیربط توسط ارباب رجوع

استعلام دستگاههای ذیربط یا در خواست متقاضی

متقاضی

دریافت درخواست یا استعلام توسط  مدیرکل  

 ارجاع نامه به معاونت فنی اداره کل

استعلام دستگاههای ذیربط یا در خواست متقاضی

2

ارجاع نامه به واحد ذیربط ( محیط زیست انسانی )

یک ساعت

استعلام دستگاههای ذیربط یا در خواست متقاضی

معاونت فنی

بررسی نامه توسط کارشناس

واحد محیط زیست انسانی

3

 تعیین وقت و بازدید از محل مورد نظر جهت  کنترل شرایط لازم جهت بهره برداری واحد و زمان مورد نیاز جهت پیگیری متقاضی به منظور انتخاب و اخذ موافقت آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست جهت سنجش آلاینده های خروجی و ارائه نتایج به این اداره کل و تکمیل سایر مدارک

حداقل 25 روز

فراهم نمودن شرایط و  تجهیزات مورد نیاز جهت بازدید و سنجش آلاینده ها در زمان فعالیت خط تولید توسط متقاضی

متقاضی 

اعلام نظریه کارشناس مبنی بر امکان صدور مجوز بهره برداری واحد یا عدم امکان آن

معاون فنی و مدیر کل   

4

صدور مجوزبهره برداری  پس از  ارائه نتایج آزمایشگاه معتمد توسط متقاضی و  تایید گزارش کارشناسی توسط مقام مافوق

یک روز

 

دریافت حق الزحمه کارشناسی

 و افتتاح  شماره حساب یک در هزار فروش تولیدات سالیانه

 

متقاضی

صدور مجوز بهره برداری

دستگاه استعلام کننده

5

 درصورت  آلایندگی منجر به  عدم صدور مجوز بهره برداری می گردد

یک روز

اعلام رفع آلایندگی و  فراهم نمودن سایر موارد مورد نظر کارشناس  جهت بهره برداری  از واحد

کارشناس واحد محیط انسانی

اعلام عدم امکان صدور مجوز بهره برداری تا زمان رفع مشکلات زیست محیطی واحد 

دستگاه استعلام کننده و متقاضی

         

 تهیه کننده : فاطمه دعاگویان                                                                          تایید کننده :  پرویز آرامنش  مدیرکل

-          دوره اعتبار مجوز:  در صورت عدم تخطی بهره بردار واحد تولیدی از استانداردهای مورد عمل سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام نظریه بهره برداری صادره از این اداره کل دارای اعتبار خواهد بود.

-          حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخگویی از تاریخ ثبت : در صورت  ارائه مدارک و مستندات و گزارش توجیهی مندرج در کد مرحله 3 از سوی متقاضی، از زمان ارائه مدارک کامل، مدت زمان مورد نیاز جهت بررسی و پاسخگویی  در این اداره کل ده روز خواهد بود.

    

3- نمودار اجرای مراحل صدور مجوز بهره برداری  :

 

واحد /مراحل

بررسی (1)

 

بازدید،بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده  (2)

صدور مجوز (3 و 4)

 

 

 

ارباب رجوع

 

 

ارائه درخواست یا استعلام به مدیر کل

آغاز کار

 فراهم نمودن شرایط و  تجهیزات مورد نیاز جهت بازدید و سنجش آلاینده ها   توسط متقاضی  

پرداخت فیش حق الزحمه کارشناسی   افتتاح شماره حساب یک در هزار 

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

معاونت فنی

واحد محیط انسانی

واحد آزمایشگاه 

 

تعیین وقت  بازدید و  اعلام شرایط مورد نیاز جهت سنجش الاینده های واحد

 

 


  ارجاع نامه به معاون فنی و سپس به کارشناس جهت بررسی  

 بازدید، بررسی کارشناس و سنجش آلاینده ها  توسط آزمایشگاه اداره کل یا آزمایشگاه معتمد سازمان با پیگیری متقاضی وتهیه گزارش

تایید توسط معاونت فنی

عدم تطابق با ضوابط

مطابق با ضوابط

تایید نهایی مدیر کل 

معاون فنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


صدور مجوز بهره برداری

اعلام به دستگاه استعلام کننده و متقاضی

بایگانی

         

 

تهیه کننده : فاطمه دعاگویان                                                                                                                  تایید کننده :  پرویز آرامنش  مدیرکل

 

 

بيشتر