متون عمومی
1398/4/31 دوشنبه
سال 1400سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها
1398/4/30 یکشنبه
1398/4/30 یکشنبه
logo
1391/12/8 سه‌شنبه

اهم وظایف محیط زیست انسانی:

 -اعلام ضوابط واستانداردها ی زیست محیطی به مسئولین صنایع و واحدهای کشاورزی ، تولیدی خدماتی و ،معادن و نظارت بر اجرای انها به منظورجلوگیری ازتخریب محیط زیست - شناسایی واحد های آلاینده و نمونه برداری از منابع آلوده کننده محیط زیست انسانی جهت تشخیص نوع الودگی - تجریه وتحلیل نتایج حاصل از ازمایشات و محاسبه جرائم زیست محیطی در کمیته مربوطه و اخطار به واحد های آلاینده جهت رفع الودگی - نظارت برفعالیت ها ودخالت انسان در طبیعت ، بررسی آثار زیست محیطی و بهره برداری از منابع وارائه راه حل های منطقی به نحوی که متضمن توسعه پایدار باشد.- بازدید واظهار نظر در خصوص استقرار ، فعالیت وتوسعه واحدهای تولیدی ، خدماتی ، صنعتی ومعادن و اعمال ضوابط مربوط به اسقرار صنایع- اظهار نظر در مورد ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی استان-بررسی وضعیت زیست محیطی شهرکهای و نواحی صنعتی مستقر در استان - اعلام ضوابط و استاندارد های زیست محیطی درطرحهای هادی ، تفضیلی ، جامع شهری و روستایی در حوزه استحفاظی استان- معرفی صنعت سبز استان(شناسایی واحدهای صنعتی در سطح استان که بر اساس ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست تلاش قابل تقدیری در راستای حفظ محیط زیست انجام داده باشند)- معرفی واحد خدماتی سبز - کنترل و پایش صنایع آلاینده استان شامل بازدید ،نمونه برداری از واحدهای آلاینده وتشکیل ستاد جرایم زیست محیطی و محاسبه جرایم با همکاری آزمایشگاه و واحد حقوقی - تهیه بانک اطلاعاتی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی - تشکیل کمیسیون تخصصی جهت بررسی استقرار برخی صنایع استان- تهیه وارایه پروپزال طرحهای پژوهشی وتحقیقاتی مورد نیاز بخش انسانی- رسیدگی به شکایات واصله پیرامون آلودگی های برون شهری و درون شهری - انجام سایر امور مربوط که از طرف مقام مافوق اجرا گردد - شرکت در کمیسیونها و جلسات تخصصی استان فعالیت های محیط انسانی در مجموع به 4بخش تقسیم میگردد: 1-ارزیابی زیست محیطی:شناسایی صنایع مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی و ارائه رهنمودهای لازم به صاحبان صنعت ومعدنبررسی گزارش های ارزیابی طرحهای عمرانی ، صنعتی ، معدنی وخدماتی مشمول ارزیابی مطابق الگوی شورایعالی حفاظت محیط زیست به منظور پیشگیری از تخریب محیط زیست ویا کاهش تخریب تا حداقل ممکن و ارایه گزینه مناسب جهت کاهش یا جبران اثرات نامطلوب ناشی از اجرای طرحهای مزبور و ارائه به کمیته ذیربط سازمان جهت تصویب ، 2-آلودگی هوا- بررسی وشناخت اثرات کمی وکیفی آلودگی هوا ناشی از منابع مختلف آلوده کننده آن بر محیط زیست- پایش و کنترل واحدهای خدماتی در زمینه آلودگی هوا وصوت و شناسایی واحد های آلاینده - ساماندهی فعالیت های مرتبط با آلودگی هوا و صدا در استان - تعیین ظرفیت قابل تحمل از نظر پذیرش الاینده های هوا وصدا و تطبیق با استانداردهای مربوط به الودگی هوا ، صدا و ارتعاش - .بررسی امکان کاربرد روشهای مختلف کنترل و جلو گیری از انتشار الودگی - ارائه رهنمود در زمینه کاربرد اصول تکنولوژی پاک و ترویج استفاده از انرژی پاک،- فعالیت در زمینه امور مرتبط با کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی مربوطه نظیر حفاظت از لایه ازن- ارایه طرح های جامع کاهش آلودگی هوای شهر های استان مدیریت بحران ناشی از مخاطرات زیست محیطی حوادث غیر مترقبه 3- آلودگی اب وخاک- مطالعه و تحقیق و شناسایی عوامل و منابع آلوده کننده آب و خاک در حوزه استحفاظی استان- بررسی ظرفیت قابل تحمل محیط از نظر پذیرش مواد الاینده آب و خاک- مطالعه و مدیریت کیفی منابع آب - نظارت بر مدیریت فاضلاب های تولیدی واحد های صنعتی ، خدماتی و کنترل بلحاظ رعایت استانداردهای زیست محیطی- بررسی وضعیت فاضلاب کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی و کلنیک ها و مطب های خصوصی استان - نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماند ها( عادی ، صنعتی، پزشکی، ویژه و کشاورزی و ایین نامه اجرایی آن- بررسی وضعیت زیست محیطی پسماندهای واحد های صنعتی و شناسایی واحد های دارای پسماند های ویژه - بررسی مدیریت پسماندهای پزشکی استان شامل بازدید و گزارش مصور از کلیه مراکز درمانی و بیمارستانهای استان - مکان یابی محل دفن زباله های روستایی و شهری بازدید و بررسی شرایط زیست محیطی مکان های دفن زباله- ارائه طرح های جامع الودگی منابع ابی شهر های استان

بيشتر
 

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::