1391/12/14 دوشنبه

آدرس: بیرجند، خیابان شهید محلاتی، پلاک 65، کدپستی 9717733313

تلفن: 62-32421560          فاکس: 32421563پست الکترونیک: sko@doe.ir

سامانه پیام کوتاه: 10005611111111

سال 1400سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها