1391/12/14 دوشنبه

آدرس: بیرجند، خیابان شهید محلاتی، پلاک 65، کدپستی 9717733313

تلفن: 32049060-63         فاکس: 32049270پست الکترونیک: sko@doe.ir

سامانه پیام کوتاه: 10005611111111

سال 1400سال تولید،پشتیبانی ها،مانع زدایی ها