.
اداره آموزش و پژوهش

     شرح وظایف                  چارت تشکیلاتی                 آموزش ضمن خدمت


     آموزش همگانی           مشارکت های مردمی                    پژوهش
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *