.
اداره حقوقی

        شرح وظایف اداره حقوقي

  • نظارت براجراي قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و ضوابط ذیربط.
  • انجام امور حقوقی اعم از حقوق قانوني وذاتي محيط زيست، رسيدگي و پاسخگويي به كليه امور مربوط به دعاوي، حمايت و معاضدت قضايي از كاركنان در حدود مأموريت اداري، رسيدگي به شكايات واصله از اشخاص و مراجع
  • مطالعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست كشور به منظور ارائه پيشنهاد در مورد تهيه و تدوين لوايح و طرحهاي قانوني مرتبط با حفاظت محيط زيست به دفتر حقوقي سازمان.
  • همكاري در تهيه و تنظيم پيش نويس لوايح قانوني و آئين نامه ها ، دستورالعمل هاي حقوقي و شيوه نامه هاي اجرائي قوانين مرتبط و  اجراي بخشنامه ها ، دستورالعملها و ضوابط صادره در سطح استان.
  • طرح دعاوي مدني ، جزايي و اداري و پيگيري صدور اجرائيه به طرفيت اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت حقوق اداره کل و انجام كليه اقدامات لازم در مراحل و مراجع قضايي نخستين، تجديد نظر، تشخيص، ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري و دفتر رياست قوه قضائيه با هماهنگي سازمان . 
  • حضور در مراجع قضايي و شبه قضايي در كليه دعاوي مرتبط با قراردادها و تصميمات در سطح اداره كل.
  • حمايت و معاضدت قضايي از كاركنان اداره كل طبق قانون بويژه حضور به عنوان نماينده اداره كل در دعاوي مرتبط بایگان حفاظت محيط زيست .
  • بررسي و اظهارنظر در مورد پرونده هاي قضايي ، شبه قضايي و تخلفات اداري و انضباطي ، درخواست ارجاع امر به كارشناسي و حضور فعال در كليه مراحل مذكور.
  • اعمال نظارت تخصصي و ارشاد قضايي در سطح اداره كل وشهرستان هاي مربوطه.
  • پشتيباني ،رسيدگي و پاسخگويي به كليه امور مربوط به دعاوي املاك و امور ثبتي .
  • تنظيم قراردادهاي مورد نياز اداره كل با اشخاص حقيقي و حقوقي با همکاری واحد پشتیبانی ، فنی و مهندسی.
  • انجام امور حقوقي مرتبط در مورد كنوانسيون ها ، تفاهم نامه ها و موافقتنامه هاي اداره كل با ساير نهادها.
  • وصول مطالبات مربوط به تعهدات و قراردادهاي اداره كل و مستند سازي اموال منقول و غير منقول اداره كل بر اساس قوانين و مقررات و همكاري با دفتر حقوقي در اين خصوص و تهيه گزارشات لازم .
  • تشكيل بانك اطلاعات املاك اعم از مستند و غير مستند ورسيدگي به كليه امور مربوطه و بررسی و جمع آوری اطلاعات در زمينه رفع نواقص و خلأهای قانونی با همکاری واحدهای ذیربط.
  • تنظيم قراردادهاي مورد نياز اداره محيط زيست شهرستان با اشخاص حقيقي و حقوقي با همکاری واحد پشتیبانی ، فنی و مهندسی . ونظارت حقوقي در مورد قراردادهاي منعقده.
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *