مديركل دفتر حفاظت و احیای تالابها منصوب شد
مديركل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش منصوب شد
مدیر کل محیط زیست استان خوزستان منصوب شد
سرپرست دفتر مدیریت پسماندها منصوب شد
سرپرست هسته مرکزی گزینش سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید