برگزاری دوره آموزشی آشنایی با GPS و نقشه خوانی گوگل ارث در استان خراسان جنوبی دوره آموزشی آشنایی با gps و نحوه نقشه خوانی گوگل ارث با حضور روسا ، کارشناسان و محیط بانان خراسان جنوبی برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با  gps و نحوه نقشه خوانی گول ارث  با حضور روسا ، کارشناسان و محیط بانان در استان  خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی،  آسیه صداقتی با اشاره به اینکه الهام یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی و محیط زیست بیرجند  مدرس این دوره می باشد  گفت: این دوره با هدف آشنا نمودن کارشناسان با  نحوه کار با دستگاههایGPS و نرم افزارهای مربوطه برگزار شد. وی افزود: با توجه به ماهیت کار حفاظت محیط زیست، استفاده از GPSبرای ثبت موقعیتهای جغرافیایی به ویژه در محیط زیست طبیعی جهت جمع آوریDATA برای نرم افزارهای GISو RSو کمک به تعیین حرایم مناطق تحت مدیریت وثبت موقعیتهای جغرافیایی مناطق، پراکنش و مهاجرت حیات وحش و تهیه بانک اطلاعات محیط زیست طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار است و همچنین کارشناسان محیط زیست انسانی از دستگاه GPS جهت تطبیق ضوابط استقرار صنایع و ارزیابی وکمک به انتخاب مکانهای دفن و تعیین محل ایستگاه سنجش هوا و...می توانند بهره ببرند .

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید