تعامل محیط زیست و سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی جلسه بررسی راههای تعامل و همکاری دو دستگاه حفاظت محیط زیست و سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی برگزار شد.
جلسه بررسی راههای تعامل و همکاری دو دستگاه حفاظت محیط زیست و سازمان بسیج سازندگی استان در محل اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی،در این جلسه که با حضور اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و هنری رئیس سازمان بسیج سازدنگی برگزار شد،در ابتدا مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مختصری در خصوص حوزه کاری حفاظت محیط زیست استان در دو بخش  محیط زیست انسانی و محیط زیست طبیعی ارائه نمود. وی گفتک با توجه به اعتماد عمومی که در خصوص بسیج در بین احاد مردم جامعه وجود دارد قطعا این تعامل و همکاری به نفع مردم و موثر خواهد بود.  سپس هنری رئیس سازمان بسیج سازندگی استان با اشاره به ظرفیتهای خوبی که در سازمان بسیج سازندگی وجود دارد ، اعلام آمادگی کرد تا در هر زمینه ای همچون عمرانی ، آموزشی و... که مورد نیاز اداره کل حفاظت محیط زیست استان باشد در قالب تفاهم نامه همکاری خواهند داشت. لاز م به ذکر است در پایان این جلسه مقرر شد تا جلسات در سطح کارشناسی برگزار و مقدمات همکاری بین دو دستگاه فراهم گردد.
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید